Page 30 - Memòria 2014 - CCFC
P. 30ya
un
al
at
C
e 
Tal com es va fer en anys anteriors, aquest 2014 s’ha dis- s d
c
posat d’un vídeo informatiu sobre la prevenció de l’onada uti
de calor que s’ha facilitat a aquells centres o oficines de è
ac
farmàcia que disposen de pantalles. Així mateix, les ofici- m
nes de farmàcia també han ofert informació i consells a la ar
 F
població que ho ha sol·licitat i des del Consell s’ha fet una is
nota informativa recordant els consells preventius.
eg
l·l
Co
Manifest conjunt del dia Mundial de la SIDA:
e 
d
ll 
Com és habitual, el Consell ha donat suport al Manifest se
on
Conjunt del dia Mundial de la Sida, que se celebra l’1 de C
desembre, liderat pel Departament de Salut i en el qual hi 4 
’1
participen diverses entitats de tots el àmbits, entre elles el ia
Consell.
òr
m
Me
	
Ó
CI
TA
N
4.2. Relacions E
CONCERTACIÓ
ES
R
amb el
P
En aquest punt es relacionen aquells aspectes treballats amb el RE
CatSalut en l’àmbit de la concertació.
CatSalut
I 
Ó 
SI
Es diferencien dos apartats: un referit a l’accés a la prestació ES
F
farmacèutica mitjançant recepta mèdica, i un segon apartat so- O
bre serveis professionals concertats o en fase de concertació.
PRDispensació de Receptes:El 2014, s’han dispensat i facturat al CatSalut 134.443.392 
receptes, de les quals 125.573.223 han estat electròniques 

(93,40% sobre el total). Respecte l’any anterior el nombre de 
receptes totals ha augmentat un 1,82%.


El preu de facturació de totes aquestes receptes ha estat de 

1.610.025.035 € mentre que l’import del copagament satisfet 
pels usuaris ha estat de 150.546.8362 €, representant un 9,35% 

del preu de facturació.


Així, el preu de facturació mitjà per cada producte inclòs en la 
prestació farmacèutica ha estat de 11,97 €.


L’import a abonar pel CatSalut per a la prestació farmacèutica, 

ja tenint en compte les deduccions aplicades (RDL 8/2010 i RD 
823/2008) i altres acords especificats en el Concert, ha estat de 
1.355.826.653 €, un 2,57% més que l’any anterior.


En aquest 2014 s’ha continuat treballant sobre l’actualització 

del llistat dels principis actius finançats pel CatSalut, que cons- 
ten a l’Apartat 3 sobre formulació magistral, preparats oficinals, 

extractes hiposensibilitzants individualitzats, vacunes bacteria- 
nes i autovacunes.
30
   28   29   30   31   32