Page 31 - Memòria 2014 - CCFC
P. 31ya
un
al
at
C
e 
Així, finalment la Comissió Tècnica Assessora de Fórmules Ma- s d
c
gistrals (CTAFM) que preveu el Concert, formada per tres repre- uti
sentants del CatSalut, tres del Consell, un de la Reial Acadèmia è
ac
de Farmàcia de Catalunya i un de la Societat Catalana de Far- m
màcia Clínica, ha acordat la incorporació, a partir de 1 de gener ar
 F
de 2015, de 14 nous principis actius, la majoria per a adequació is
de dosi pediàtriques. La CTAFM també ha manifestat la voluntat eg
l·l
de revisar periòdicament la possible incorporació de nous prin- Co
cipis actius, que compleixin els criteris establerts per la mateixa e 
d
comissió, amb la finalitat de tenir un llistat actualitzat i que res- ll 
pongui a necessitats terapèutiques.
se
on
C
Arran de la posada en marxa de l’aplicatiu del Consell per tari- 4 
’1
far les fórmules magistrals i de l’acord de la incorporació dels ia
principis actius abans esmentats, també a partir de l’1 de gener òr
m
de 2015, l’usuari ha d’abonar el 100% del preu de les fórmu- Me
les magistrals prescrites amb principis actius que no apareguin 	
a la llista, i queda sense efecte la possibilitat que entrin en el Ó
CI
finançament quan les receptes van amb validació sanitària i in- TA
forme mèdic. En aquests casos, el CatSalut podria habilitar el N
E
sistema de rescabalament.
ES
R
P
Pel que fa a la proposta del Consell segons la qual per aquells RE
principis actius en què la corresponent especialitat estigui subjecte I 
Ó 
a aportació reduïda, també s’apliqui l’aportació reduïda en les fór- SI
mules magistrals elaborades amb aquests mateixos principis ac- ES
F
tius, com succeeix a diverses Comunitats Autònomes, l’assessoria O
jurídica del CatSalut ha manifestat que no hi hauria impediment PR

perquè s’apliqui aquest criteri, tot i que en aquests moments el 
CatSalut està avaluant tècnicament com es pot fer efectiu.


Per últim, s’ha continuat demanat al CatSalut que s’agilitzi la 

inclusió de les fórmules magistrals al sistema de recepta elec- 
trònica.


Les millores tecnològiques aplicades al projecte de la recep- 

ta electrònica, es detallen a l’apartat de projectes tecnològics 
d’aquesta Memòria.Serveis Professionals:En aquest apartat es fa un resum del seguiment dels tres serveis 
concertats:


Servei del programa de manteniment amb Metadona

(concertat des de 1998).


El programa de tractament de manteniment amb me- 
tadona (TMM) és un dels tractaments d’elecció utilitzats 
per a la dependència de l’heroïna. El tractament inclou 

l’administració individualitzada de l’agonista opioid (meta- 
dona), actuacions en l’àrea mèdica, social, de salut o legal 

de les persones usuàries, on el treball multidisciplinari és 
essencial en el tractament.
31
   29   30   31   32   33