Page 32 - Memòria 2014 - CCFC
P. 32ya
un
al
at
C
e 
El TMM s’emmarca dintre de les actuacions i estratègies s d
c
de reducció de danys, conjunt de mesures socials i sani- uti
tàries individuals i col·lectives que pretenen disminuir els è
ac
efectes negatius del consum de drogues tant físics, psí- m
quics o socials.
ar
 F
is
L’any 1998 es va signar el conveni de col·laboració entre eg
l·l
el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el Co
Servei Català de la Salut i el Consell de Col·legis de Far- e 
d
macèutics de Catalunya, mitjançant el qual es preveu que ll 
l’elaboració, la conservació, la dispensació i l’administració se
on
de la medicació pot realitzar-se, apart dels serveis farma- C
cèutics dels centres autoritzats, a les oficines de farmàcia.
4 
’1
ia
Les farmàcies que voluntàriament participen en aquest òr
programa han de comptar amb l’autorització expressa m
Me
per prestar el servei. En aquest 2014, 165 farmàcies han 	
comptat amb aquesta autorització i han atès en total una Ó
CI
mitjana mensual de 982 pacients. Cal assenyalar que cada TA
comarca catalana compte com a mínim amb un farmàcia N
E
autoritzada.
ES
R
P
El pagament del servei a càrrec del CatSalut és per pacient RE
atès i mes i l’import s’actualitza segons l’IPC anual de Ca- I 
Ó 
talunya.
SI
ES
F
Servei del programa per a la determinació del risc O
d’infecció del VIH per mitjà del test ràpid (concertat des PR

de 2012).


L’objectiu del programa és facilitar el coneixement de 
l’estat serològic davant la infecció per VIH de les persones 

que presenten conductes amb un risc elevat de contagi. Es 
tracta d’un cribrat oportunista a població demandant que 

compleix criteris epidemiològics susceptibles de constituir 
risc d’infecció. En aquest sentit, des de la farmàcia comu- 

nitària s’ofereix al ciutadà la possibilitat de fer-se la prova 
de detecció ràpida de VIH i saber-ne el resultat en 15 mi- 

nuts, mantenint en tot moment una situació de confiden- 
cialitat. En cas que el resultat de la prova sigui reactiu, es 

deriva el pacient a l’hospital de referència.


El Pla director de la SIDA és l’organisme que determina les 
àrees geogràfiques on es presta aquest servei. Per al 2014, 

s’ha ampliat el servei a Lleida ciutat i a Girona ciutat, així 
com a altres poblacions d’aquestes demarcacions territo- 
rials, les quals s’han sumat a les àrees amb les quals es va 

iniciar la concertació el 2012 (diverses poblacions de l’àrea 
metropolitana de Barcelona i a les ciutats de Tarragona i 

Reus).


Enguany, les 82 farmàcies que presten aquest servei han 
realitzat un total de 1.496 proves.32
   30   31   32   33   34