Page 33 - Memòria 2014 - CCFC
P. 33ya
un
al
at
C
e 
Servei del programa de detecció precoç de càncer de s d
c
còlon i recte (concertat des de 2012).
uti
è
ac
L’objectiu del Programa de detecció precoç de càncer de m
còlon i recte (PDPCCR) és reduir la incidència i mortalitat ar
 F
del càncer de còlon i recte mitjançant la detecció i trac- is
tament dels adenomes colorectals i del càncer en fases eg
l·l
inicials.
Co
e 
d
En aquest cas, s’han inclòs les farmàcies en el circuit del ll 
programa per fer-lo més accessible a la població i fomen- se
on
tar la participació. Així, des de les farmàcies que ofereixen C
aquest servei es distribueix el col·lector als usuaris con- 4 
’1
vidats a participar en el cribratge i l’usuari el retorna a la ia
farmàcia un cop ha recollit la mostra.
òr
m
Me
El Pla director d’oncologia determina les zones geogràfi- 	
ques on es du a terme aquest servei.
Ó
CI
TA
En aquest 2014 no hi hagut extensió d’aquest servei i N
E
s’ha mantingut a les àrees on es prestava l’any anterior: ES
les àrees d’influència de l’Hospital Clínic i de l’Hospital del R
P
Mar de Barcelona, Vilafranca del Penedès i algunes zones RE
del Baix Llobregat, comarca del Baix Empordà i a l’ABS de I 
Ó 
Tremp al Pallars Jussà.
SI
ES
F
En total han prestat aquest servei 446 farmàcies que han O
entregat 72.692 col·lectors.
PR
Pel que fa al Projecte d’atenció farmacèutica al pacient crò- 
nic (PCAF), aquest 2014 es va tancar el protocol del disseny 

de la prova pilot, que compte amb el vistiplau del Comitè Ètic 
d’Investigació Clínica (CEIC) de l’Institut Gol i Gorina i amb la 

inscripció al registre europeu d’assajos clínics (European Clinical 
Trials Database). Cal recordar que l’objectiu del pilotatge és de- 

mostrar l’eficiència del seguiment farmacoterapèutic a pacients 
crònics complexes i amb malaltia crònica avançada, així com 

el valor aportat per la utilització de dispositius de sistemes per- 
sonalitzats de dosificació. Amb aquest objectiu, s’ha dissenyat 

un estudi experimental pragmàtic prospectiu randomitzat amb 
existència de grup control. Es pretén arribar a tenir una mostra 

de 1.000 pacients, repartits entre grup control i intervenció. La 
durada de l’estudi és de 12 mesos amb avaluacions als 3, 6 i 12 

mesos de la idoneïtat, efectivitat i eficiència de la intervenció.


Inicialment es van seleccionar de forma aleatòria 27 ABS, d’entre 
aquelles que havien mostrat interès en l’estudi, i es va oferir a 
les farmàcies d’aquests ABS participar-hi. El nombre d’ABSs 

requerit es va determinar en funció del nombre estimat de pa- 
cients crònics atesos en els equips d’atenció primària (ABS).


33
   31   32   33   34   35