Page 34 - Memòria 2014 - CCFC
P. 34ya
un
al
at
C
e 
Durant el mes de setembre i octubre es va proporcionar la for- s d
c
mació als farmacèutics de les 188 farmàcies interessades a par- uti
ticipar. En total es van fer 7 sessions formatives: a Tarragona, è
ac
Lleida, Móra d’Ebre, dues a Barcelona, Girona i La Seu d’Urgell. m
Aquesta activitat de 6,5 hores lectives va ser reconeguda pel ar
 F
Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sa- is
nitàries amb l’atorgament de 1,1 crèdits.
eg
l·l
Co
El nombre definitiu d’ABS (equips d’atenció primària) i de farmà- e 
d
cies que finalment prendran part en l’estudi pot variar lleugera- ll 
ment de les dades aportades en aquesta Memòria.
se
on
C
Per a la prova pilot, està previst utilitzar una aplicació proporcio- 4 
nada per l’Institut Català de la Salut (ICS) en la qual es registra- ’1
ia
ran les intervencions i actuacions que faci el farmacèutic (visites, òr
detecció de problemes relacionats amb els medicaments, etc). m
Me
Pel que fa a la comunicació bidireccional metge-farmacèutic 	
s’està habilitant el servei de missatgeria de recepta electrònica.
Ó
CI
TA
N
E
Enguany ha estat el primer any sencer en què el Programa ES
d’Educació Sanitària per a la gent gran (PESGG) s’ha coor- R
P
dinat des del CatSalut i el Consell. Aquest programa, ara per RE
ara no integrat dins del Concert, consisteix en la realització de I 
Ó 
sessions d’educació sanitària dirigides a la gent gran sobre di- SI
ferents aspectes relacionats amb el bon ús dels medicaments, ES
F
impartides per farmacèutics comunitaris, que són reconeguts O
econòmicament per les sessions que duen a terme.
PR


Durant el primer semestre del 2014 es va tancar la revisió del ma- 

terial didàctic de dues sessions, iniciada l’any anterior: El bon ús 
dels medicaments i La importància de seguir bé els tractaments. 

Aquestes presentacions han estat consensuades com a material 
únic per ser utilitzat per tots els farmacèutics de Catalunya.


Com que el PESGG està integrat en el projecte Europeu “Enve- 

lliment actiu i saludable”, on es recullen iniciatives de l’entorn 
europeu enfocades a perllongar una vida activa i independent 

en la gent gran, el material didàctic s’ha traduït a l’anglès.


Aquest 2014 s’han realitzat un total de 272 sessions, de les 
quals 155 varen ser sobre el bon ús dels medicaments i 117 

sobre la Importància de seguir bé els tractaments. Les sessions 
es van fer a 165 poblacions diferents, van ser impartides per 163 

farmacèutics comunitaris, i van comptar amb 5.344 assistents.

Per tal de valorar la satisfacció i l’adquisició dels coneixements 

de les sessions impartides, s’ha dissenyat una enquesta espe- 
cífica per a cadascun del dos temes a complimentar abans i 

després de la sessió. La part de l’enquesta a contestar abans 
de començar la sessió conté aspectes sobre l’estat de la salut 

auto percebut, afirmacions d’hàbits i coneixements i l’escala re- 
duïda de Morinky per mesurar l’adherència, mentre que la part34
   32   33   34   35   36