Page 35 - Memòria 2014 - CCFC
P. 35ya
un
al
at
C
e 
de l’enquesta a complimentar al final de la sessió, consta de s d
c
les dades del participant (edat, sexe, nivell d’estudis), qüestions uti
relatives al grau de satisfacció i es repeteixen les afirmacions de è
ac
coneixements que s’han contestat abans de l’inici de la sessió.
m
ar
 F
L’avaluació de les enquestes demostren que en ambdues ses- is
sions hi hagut un augment estadísticament significatiu en el eg
l·l
grau de coneixements en tots els ítems estudiats (p<0,001) i el Co
grau de satisfacció mitjà se situa en el 4,44/5 per a la primera e 
d
sessió i 4,39/5 per a la segona.
ll 
se
on
L’anàlisi de les dades s’ha fet amb SPSS Statistics, i s’ha aplicat C
el Test de Chi-quadrat i V de Crames.
4 
’1
ia
Tant les enquestes com el nou material didàctic de suport a les òr
sessions es van validar mitjançant una prova pilot pilot realitza- m
Me
da el mes de juny als municipis de Vallfogona (Lleida), Sant Joan 	
d’Enveja (Tarragona), Barcelona i Girona.
Ó
CI
TA
Detall resultats enquestes:
N
E
ES
R
P
RE
Sessió 1: Bon ús dels medicaments
I 
Ó 
SI
Nombre d’enquestes: 1.750 ES
F
Nombre de sessions: 141 O
Dades epidemiològiques:
PR

-	Edat mitjana: 73,6 anys. 
-	Sexe: 77% dones 

-	Nivell d’estudis: 60% estudis primaris. 
-	Escala de Morisky: 33% dels assistents tenen una

adherència mitja
Estat de salut autopercebut:

-	El 55,3% considera que la seva salut és entre 
excel·lent i bona i el 41,2% regular.

Hàbits en l’ús dels medicaments:
- El 80-90% tenen ben assimilats els hàbits relacio- 

nats amb el bon ús dels medicaments. Els ítems que 
puntuen més baix són l’ús del prospecte per resoldre 

dubtes i demanar recomanacions de medicaments a 
amics i familiars.

Adquisició de coneixements:
-	El canvi en el grau de coneixements abans i després 

de la xerrada és estadísticament significatiu en tots els 
ítems avaluats. Per tant, la gent gran que ha assistit a 
les sessions ha assimilat els coneixements impartits.

Grau de satisfacció de la sessió (valors de l’1 al 5):
-	Valoració global de la sessió: 4,44 ± 1,00 

-	Valoració del professorat: 4,51 ± 1,00 
-	Valoració de les instal·lacions: 4,18 ± 1,39


35
   33   34   35   36   37