Page 36 - Memòria 2014 - CCFC
P. 36ya
un
al
at
C
e 
Sessió 2: La importància de seguir bé els tractaments
s d
c
uti
Nombre d’enquestes: 1.177 è
Nombre de sessions: 100 ac
m
Dades epidemiològiques:
ar
-	Edat mitjana: 72,9 anys.  F
is
-	Sexe: 76% dones eg
-	Nivell d’estudis: 58% estudis primaris. l·l
Co
-	Escala de Morisky: 32% dels assistents tenen una ad-
e 
herència mitja
d
ll 
Estat de salut autopercebut:
se
-	El 58% considera que la seva salut és entre excel·lent on
C
i bona i el 38,7% regular.
4 
Hàbits en l’ús dels medicaments:
’1
ia
-	El 60-95% tenen ben assimilats els hàbits relacionats òr
amb el bon ús dels medicaments. L’ítem que puntua m
Me
més baix és la repetició en l’aplicació d’un inhalador 	
quan hi ha dubtes sobre si la primera aplicació s’havia Ó
CI
fet correctament.
TA
Adquisició de coneixements:
N
E
-	El canvi en el grau de coneixements abans i després ES
de la xerrada és estadísticament significatiu en tots els R
P
ítems avaluats. Per tant, la gent gran que ha assistit a RE
les sessions ha assimilat els coneixements impartits.
I 
Ó 
Grau de satisfacció de la sessió (valors de l’1 al 5):
SI
-	Valoració global de la sessió: 4,39 ± 0,83 ES
F
-	Valoració del professorat: 4,54 ± 0,93 O
-	Valoració de les instal·lacions: 4,13± 1,21
PR
36
   34   35   36   37   38