Page 37 - Memòria 2014 - CCFC
P. 37ya
un
al
at
C
e 
El següent mapa mostra el nombre de farmàcies que ofereixen s d
c
els serveis desplegats a Catalunya:
uti
è
ac
m
ar
 F
is
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
4 
’1
ia
òr
m
Me
	
Ó
CI
TA
N
E
ES
R
P
RE
I 
Ó 
SI
ES
F
O
PR


VIH: 86 farmàcies; 1.496 proves realitzades. 

PDPCCiR: 446 farmàcies; 72.692 test lliurats. 
Metadona: 165 farmàcies; 982 pacients atesos/mes. 

PESGG: 163 farmacèutics; 272 sessions; 5.344 assistents.

RETARD DE PAGAMENT FACTURA PRESTACIÓ 
FARMACÈUTICA


L’any 2014 han continuat les dificultats de pagament per part 

del CatSalut, que es van iniciar a mitjans de 2010 i agreujar el 
2011, 2012 i 2013.


S’han mantingut diversos contactes amb el Director General 

de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament 
d’Economia, amb l’objectiu de concretar el calendari de paga- 
ment per a l’any 2014 i la recuperació progressiva de les factu- 

res pendents de l’any 2013, així com amb la Secretària General 
de Coordinació Autonòmica del Ministeri d’Hisenda i Adminis- 

tracions Públiques per saber si es farà efectiva l’habilitació d’un 
Fons de liquiditat Autonòmica (FLA) especial per afrontar deutes 

pendents de les Comunitats Autònomes, que faciliti la recupe- 
ració de les factures pendents.37
   35   36   37   38   39