Page 38 - Memòria 2014 - CCFC
P. 38ya
un
al
at
C
e 
Des de la factura del mes d’octubre del 2013, pagada a 30 de s d
c
gener, fins a la factura del mes de març, pagada el 2 de juliol, el uti
retard acumulat respecte a la data establerta pel Consell ha es- è
ac
tat de 55 dies. Des de la factura del mes d’abril a la de juny, el re- m
tard es va reduir a 25 dies, però a partir de la factura del mes de ar
 F
juliol en endavant, el retard ha tornat a situar-se en els 55 dies. is
No obstant això, des de la factura del mes de juliol fins a la del eg
l·l
mes de desembre de 2014, ha estat possible disposar d’una Co
solució financera col·lectiva pels quatre Col·legis que ha permès e 
d
suavitzar l’efecte de l’endarreriment. Des del Consell s’ha pogut ll 
fer càrrec de les despeses associades a aquesta solució finan- se
on
cera, d’acord amb la modificació de l’annex d’AIU del Concert C
signat amb el CatSalut en data 18 d’abril de 2015, però amb 4 
efectes retroactius des de la factura d’abril de 2014.
’1
ia
òr
Actuacions
m
Me
	
Arran de la situació d’impagaments, el 9 d’octubre es va comu- Ó
CI
nicar al CatSalut l’inici d’un nou procediment per a la reclamació TA
d’interessos de demora de les factures dels mesos de gener, N
E
febrer, març, abril, setembre, octubre, novembre i desembre de ES
2013 i gener, febrer i març de 2014, a la qual s’hi ha adherit un R
P
total de 2.462 farmacèutics.
RE
I 
Ó 
Davant d’aquesta nova reclamació, el CatSalut va manifestar la SI
seva voluntat d’invocar la clàusula desena del Concert vigent, ES
F
és a dir la denúncia del Concert, i en conseqüència instar l’inici O
de negociacions per tal de revisar i modificar el concert vigent PR

i els seus annexos. A tal efecte, es va establir una comissió ne- 
gociadora i després de diverses reunions va proposar i es va 

acordar amb el CatSalut: 1) no denunciar el Concert; 2) man- 
tenir la data de pagament que diu el Concert; 3) mantenir la 

contractació de la cartera de serveis lligada al Concert; 3) revi- 
sar l’Annex AIU, en el sentit que si es produeix un retard en el 

pagament, el Consell pugui utilitzar l’import resultant d’aplicar 
l’esglaonat d’aportacions a compensar els perjudicis econò- 

mics que aquest endarreriment pugui causar als titulars de les 
oficines de farmàcia, amb efectes des de la facturació del mes 

d’abril de 2014, i que, en aquest cas, no es pugui interposar 
una reclamació dels interessos de demora si l’endarreriment es 

troba dins el termini que marca la Llei 3/2004, de 29 de des- 
embre; 4) revisar l’Annex de facturació electrònica i programes 

d’ús racional del medicament, de manera que es resolt aquest 
annex i queda sense efecte a partir de la factura del mes de 

novembre de 2014. Els recursos econòmics provinents d’aquest 
annex que no s’han invertit en cap activitat, es destinaran a les 
finalitats pactades per ambdues parts.


La signatura de la modificació d’aquests annexos no s’ha fet 

efectiva fins al 18 de març del 2015, amb caràcter retroacitu als 
terminis pactats.


38
   36   37   38   39   40