Page 4 - Memòria 2014 - CCFC
P. 4

Aquest any...

1. 
L’any 2014 ha estat l’any en què s’ha do- 
nat un impuls important en la consolida- 

ció de la cartera de serveis.


4
   2   3   4   5   6