Page 40 - Memòria 2014 - CCFC
P. 40ya
un
al
at
C
e 
En el primer panell d’experts sobre la farmàcia comunitària com s d
c
a proveïdors de salut. De l’evidència a la utilitat, es va posar uti
sobre la taula la necessitat que tots els programes assistencials è
ac
que contemplin la incorporació del farmacèutic s’iniciïn mit- m
jançant projectes pilot per tal de proporcionar validesa externa ar
 F
als resultats obtinguts, a més aquests serveis han de demos- is
trar valor intrínsec en termes d’efectivitat, seguretat i eficiència eg
l·l
i han de contribuir a l’assoliment d’objectius comuns d’altres Co
professionals o nivells assistencials per resultar atractius per als e 
d
decisors o gestors. Van debatre entorn aquesta qüestió Antoni ll 
Castells, director de l’Institut Clínic de Malalties Digestives i Me- se
on
tabòliques i coordinador del Programa de Detecció Precoç del C
Càncer de Còlon i Recte de Barcelona; Daniel Zulaica, coordi- 4 
nador del Pla de Lluita contra la SIDA del Govern Basc; Miguel ’1
ia
Ángel Gastelurrutia, farmacèutic comunitari a Sant Sebastià i òr
membre del grup d’investigació en Atenció Farmacèutica de la m
Me
Universitat de Granada; Mercè Barau, farmacèutica comunitària 	
i vocal d’Atenció Farmacèutica del Col·legi de Farmacèutics de Ó
CI
Barcelona, i Rafel Guayta-Escolies, director de projectes i recer- TA
ca del Consell, com a moderador.
N
E
ES
En el segon Panell d’experts sobre el valor econòmic dels ser- R
P
veis d’atenció farmacèutica. Qui estarà disposat a pagar el teu RE
coneixement? es va abordar la necessitat que els serveis assis- I 
Ó 
tencials siguin remunerats específicament i que es trobi els dife- SI
rents compradors disposats a comprar l’activitat i pagar-la. En ES
F
aquest sentit, cal alinear el que vol el finançador i el que ofereix O
l’empresa perquè es doni la compra del servei. A més, les ac- PR

cions o serveis han de demostrar idoneïtat de procés, eficiència 
de provisió i impacte en termes de salut. En aquests moments, 

la farmàcia comunitària es troba en un procés de canvi inexora- 
ble que ha de ser capaç de liderar i gestionar. Ha d’integrar-se 

en la xarxa dels altres proveïdors de serveis de salut i organitzar 
els serveis de manera coordinada, integradament i amb una fi- 

nalitat única en el marc de la l’atenció compartida.


Els experts encarregats de debatre sobre aquestes qüestions 
van ser Josep M. Argimon, director de l’Agència de Qualitat i 

Avaluació Sanitàries de Catalunya; Antoni Gilabert, gerent de 
Farmàcia i del Medicament del CatSalut; Mireia Jané, en repre- 

sentació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya; Helena 
Ris, Directora de la Unió Catalana d’Hospitals, i Pere Ibern, del 

Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu 
Fabra, com a moderador.


Per ambdós panells d’experts es va utilitzar material audiovisual 
per introduir cadascun dels temes de debat.


La lectura de les conclusions dels diferents panells va anar a 

càrrec d’alguns dels membres del grup de treball intern del Con- 
sell sobre la cartera de serveis: Àngels Dronda, Josep Brunsó i 

Jordi Freixenet i va ser moderar aquest acte Josep Aiguabella, 
vicepresident del Consell i President del Col·legi de Lleida.40
   38   39   40   41   42