Page 45 - Memòria 2014 - CCFC
P. 45ya
un
al
at
C
3.	Els serveis proposats han de demostrar valor intrínsec en e 
termes d’efectivitat, seguretat i eficiència, i han de con- s d
c
tribuir a l’assoliment d’objectius comuns d’altres profes- uti
sionals o nivells assistencials per resultar atractius per els è
ac
decisors o gestors. Així com per minimitzar resistències en m
la seva implementació en el si del Sistema de Salut.
ar
 F
is
4.	L’oportunitat per desenvolupar un determinat servei assis- eg
l·l
tencial sorgeix quan aquest dona resposta a una neces- Co
sitat detectada, sentida o expressada. L’administració, e 
d
les entitats asseguradores, les societats científiques, les ll 
organitzacions professionals o la pròpia ciutadania, po- se
on
den ser els gestors de la decisió estratègica de la seva C
posada en marxa. Aquests agents, amb els mecanismes 4 
’1
de participació adients, són els que poden definir les línies ia
d’investigació i desenvolupament.
òr
m
Me
5.	La farmàcia comunitària ha de sotmetre’s a una gestió 	
Ó
del canvi tal i com van experimentar l’Atenció Primària, la CI
professió infermera, l’atenció especialitzada o els centres TA
N
i serveis hospitalaris. Els escenaris econòmic i socials ac- E
tuals representen un motor del canvi. Aquest ha de ser li- ES
R
derat per les organitzacions professionals com a garants P
de l’actuació dels farmacèutics.
RE
I 
Ó 
6.	La decisió del gestor o del comprador es basa en les for- SI
ES
taleses empresarials dels oferents. En un mercat global i F
competitiu, la farmàcia comunitària ha d’oferir elements O
que la converteixin en un competidor atractiu i fiable en PR

termes de mercat.
7.	L’Atenció Farmacèutica ha d’orientar-se a l’obtenció de re- 

sultats de salut dels pacients i no a indicadors exclusiva- 
ment vinculats a la gestió del medicament.


8.	La construcció i disponibilitat d’indicadors fiables de su- 

ficiència estructural o idoneïtat de procediments esde- 
vé imprescindible en la implementació de Programes 

d’Atenció Farmacèutica. Aquests programes han de ga- 
rantir l’homogeneïtat i la qualitat dels serveis prestats, es- 

sent essencial el registre de les activitats a través de la 
xarxa farmacèutica col·legial.


9.	És necessària una integració efectiva i funcional de la far- 

màcia comunitària en el Sistema de Salut. Les TIC suposen 
un escenari operatiu idoni per aquesta integració. La His- 

tòria Clínica compartida o única esdevé un element cabdal 
en el procés d’integració.


10.	Els farmacèutics, en la seva gran majoria, aposten per un 

rol assistencial dins del Sistema de Salut, i per l’assumpció 
de nous rols expandits. Definir aquests rols de manera con- 

sensuada amb els altres agents, esdevé cabdal en la co- 
gestió de processos assistencials. En paraules dels experts 

europeus, constituiria un error estratègic seguir considerant 
la salut o la prestació de serveis assistencials patrimoni de 

determinats professionals o nivells assistencials.45
   43   44   45   46   47