Page 46 - Memòria 2014 - CCFC
P. 46ya
un
al
at
C
e 
PANELL EXPERTS II. s d
EL VALOR ECONÒMIC DELS SERVEIS D’ATENCIÓ FARMA- c
uti
CÈUTICA. QUI ESTARÀ DISPOSAT A PAGAR EL TEU CO- è
NEIXEMENT?
ac
m
ar
1.	La farmàcia comunitària a Catalunya, està immersa en un  F
is
procés de canvi inexorable. Aquest canvi, en paraules dels eg
economistes experts, està influenciat per múltiples varia- l·l
Co
bles de tipus econòmic i social, que comporten un procés e 
de “destrucció creativa” que abans han sofert altres pro- d
ll 
fessionals o nivells assistencials en els sistemes de salut. se
La farmàcia comunitària catalana ha de liderar i gestionar on
C
aquest canvi.
4 
’1
ia
2.	Els dos models empresarials, assistencial y comercial, han òr
de coexistir com a essència de la definició de la naturalesa m
Me
del servei que dóna a la ciutadania. Els experts propugnen 	
un escenari empresarial en què progressivament el rendi- Ó
CI
ment com a negoci anirà fent minvar la part lligada a la dis- TA
pensació, al temps que creix la part lligada a la prestació N
E
de serveis en un percentatge que podria arribar al 50%.
ES
R
P
3.	Tots els documents estratègics existents, les opinions de RE
professionals, experts en economia i gestió, usuaris i pa- I 
Ó 
cients, coincideixen en què els serveis assistencials han de SI
ser remunerats específicament. No obstant, hi ha diferents ES
F
opinions sobre qui ha de finançar-los. En opinió dels ex- O
perts existeixen diferents “pagadors” perfectament definits PR

en el mercat. Cal fer una segmentació entre els diferents 
compradors que estiguin disposats a comprar activitat i 

pagar-la.


4.	La definició dels serveis en funció a les diferents necessi- 
tats existents i la seva adequació a territoris o clústers po- 
blacionals, definirà finalment qui ha de finançar-los. Pagarà 

pel servei aquell que en percep un benefici superior en ter- 
mes de salut o estalvi econòmic respecte a la situació que 

actualment percep o observa. Alinear perfectament el que 
“vol” el finançador i el que “ofereix” l’empresa, esdevé la 

clau de la “compra”.


5.	Les accions o serveis que posseeixin idoneïtat de procés, 
eficiència de provisió, i impacte evident en termes de salut, 

especialment aquelles d’abast comunitari, poden ser més 
“atractives” pel mercat sanitari. Especialment pel “paga- 

dor” públic. El procés de compra estarà sotmès als objec- 
tius perseguits, l’existència de bons indicadors de segui- 

ment i avaluació i, finalment, a l’establiment d’un pareto 
òptim que condicioni el preu en funció de la raó benefici/ 

cost.46
   44   45   46   47   48