Page 47 - Memòria 2014 - CCFC
P. 47ya
un
al
at
C
e 
6.	Decidir el model d’atenció que es vol tenir, condicionarà s d
c
els serveis a produir, definirà quin recurs és el més idoni uti
per produir-los, i on aquests aporten més valor en termes è
ac
d’efectivitat i eficiència. En un escenari de recursos esca- m
rits, no es pot contemplar fer més i gastar més, ans bé ar
 F
organitzar el que es fa, o s’ha de fer, en termes de millorar is
resultats de salut o produir un estalvi econòmic fins i tot eg
l·l
en cost d’oportunitat. Aquests elements condicionaran la Co
decisió del finançador d’on es localitza el recurs, qui el pro- e 
d
veeix i a qui se li remunera. En suma, el recurs ha de seguir ll 
al procés, i és el finançador qui decidirà quin és el millor se
on
recurs del mercat per cada procés.
C
4 
7.	Aquesta redistribució de tasques i la redifinició dels ni- ’1
ia
vells de provisió en funció de complexitats, idoneïtat dels òr
procediments i resultats obtinguts, esdevé sens dubte un m
Me
dinamitzador del canvi del model actual de la farmàcia co- 	
munitària. Aquesta, però, ha de prendre ja la decisió de Ó
CI
si vol orientar la seva retribució a volum d’activitat o a la TA
generació de resultats de salut.
N
E
ES
8.	La farmàcia comunitària ha d’integrar-se en la xarxa dels R
P
altres proveïdors de serveis de salut. Cal organitzar els ser- RE
veis de manera coordinada, integradament i amb una fina- I 
Ó 
litat única en el marc de l’atenció compartida. La recepta SI
electrònica, els diferents instruments e-salut, o la història ES
F
única, constitueixen el marc tecnològic que fonamen- O
ta la possibilitat de provisió de serveis, la seva compra, PR

i la seva remuneració en funció d’informació exhaustiva, 
vàlida i avaluable pel finançador. La inclusió de les farmà- 

cies en el SISCAT, pot ser un element cabdal en el procés 
d’integració assistencial.


9.	El canvi del model retributiu actual és cabdal en tot aquest 

procés. Malgrat que la regulació actual pot resultar un fre 
per el procés de canvi, i dificultar la presa de decisions 

respecte a què i com remunerar. No obstant, el canvi del 
model retributiu és possible i desitjable. Un possible model 

a implantar seria un mix entre “retribuir per ser-hi” i afegir 
un variable en funció del valor aportat per cada servei no 

bàsic.


10. Existeixen unes bases rigoroses per a la concertació de 
serveis acreditats. El marc de relació de mercat entre 

l’asseguradora pública i la farmàcia comunitària és el con- 
cert. El contracte serà, tal i com exposen els diferents do- 
cuments programàtics, l’element jurídic de la prestació i 

compra dels serveis.


Tota la informació i documentació relativa a la Jornada es 
troba accessible a la pàgina web del Consell www.ccfc.cat


47
   45   46   47   48   49