Page 49 - Memòria 2014 - CCFC
P. 49ya
un
al
at
C
4.5. Altres e 
Estudi sobre coneixements i actituds dels farmacèutics co-
s d
munitaris respecte a la vacunació de grip epidèmica esta-
c
activitats uti
cional
è
ac
m
El Consorci d’Investigació Biomèdica d’Epidemiologia i Salut ar
Pública (CIBERESP) i la càtedra de Medicina Preventiva i Salut  F
is
Pública de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barce- eg
lona, van proposar al Consell la realització d’un estudi observa- l·l
Co
cional retrospectiu sobre el grau de coneixements i les actituds e 
dels farmacèutics comunitaris respecte a la passada campanya d
ll 
d’immunització enfront la grip estacional. Aquest tipus d’estudi se
també s’ha fet amb el col·lectiu mèdic i d’infermeria.
on
C
4 
El qüestionari es va fer on line, a través d’una plataforma que ’1
ia
va estar oberta de l’1 de setembre al 30 de novembre, des de la òr
qual s’hi podia accedir des de els webs dels Col·legis. Al voltant m
Me
de 500 farmacèutics van complimentar la totalitat de l’enquesta. 	
L’explotació de les dades es té previst fer durant l’any 2015.
Ó
CI
TA
A banda de l’objectiu general de l’estudi, les dades obtingudes N
E
també han de poder proporcionar una informació valuosa pel ES
disseny de la formació continuada dels farmacèutics comunita- R
P
ris en immunitzacions preventives.
RE
I 
Ó 
SI
Projecte Avicena
ES
F
O
Avicena és un projecte liderat per la Universitat Politècnica de PR

Catalunya (UPC), multisectorial i plurinacional, que aquest 2014 
es va presentar per segona vegada com a candidat a rebre fons 

del programa de la Comunitat Europea Horitzó 2020; enguany, 
però, s’ha ofert al Consell la participació com a parther principal.


El projecte consisteix en el desenvolupament industrial d’un dis- 
positiu SPD intel·ligent per ser proveït des de les farmàcies als 

pacients, que informa si el pacient ha retirat la medicació del 
dispositiu o no i quan ho ha fet. També inclou el registre de parà- 

metres biomèdics i d’estil de vida, de manera que tota aquesta 
informació es pot compartir entre els agents involucrats en el 

procés assistencial. Les activitats s’iniciarien el segon semestre 
del 2014 i tindrien una durada de 36 mesos; a més, es preveu fer 

una prova pilot a Roma, una àrea concreta de Finlàndia i a Gra- 
nollers. La participació del Consell suposaria desenvolupar tas- 

ques de coordinació amb l’Hospital de Granollers i les oficines 
de farmàcia participants, supervisar aspectes relacionats amb 

la logística farmacèutica i la definició de requeriments diversos.


Malauradament, finalment el projecte no ha resultat escollit per 
rebre el finançament que atorga el programa europeu Horitzó 

2020.49
   47   48   49   50   51