Page 5 - Memòria 2014 - CCFC
P. 5ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
 F
is
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
4 
’1
ia
òr
m
Me
	
...
NY
A
T 
S
UE
Q
A

1. Aquest any...
L’any 2014 ha estat l’any en què podem dir que s’ha donat un 
impuls important en la consolidació de la cartera de serveis. La 

celebració el 3 de juny de la 1era Jornada del Consell sobre 
estratègia i accions per a la farmàcia 2014-2016, en què hi van 

assistir més de 300 farmacèutics, ha estat un punt clau per po- 
sar sobre la taula els aspectes que cal considerar per a la po- 

sada en marxa de serveis professionals. A tall d’exemple, tenim 
algunes de les conclusions a les quals s’hi van arribar: a) tots els 

Programes assistencials necessiten iniciar-se mitjançant projec- 
tes pilot ben dissenyats per tal de proporcionar validesa externa 

als resultats obtinguts; b) els serveis proposats han de demos- 
trar valor intrínsec en termes d’efectivitat, seguretat i eficiència, 

i han de contribuir a l’assoliment d’objectius comuns d’altres 
professionals o nivells assistencials per resultar atractius als 

decisors o gestors; c) l’oportunitat de desenvolupar un deter- 
minat servei assistencial sorgeix quan aquest dóna resposta a 

una necessitat detectada, sentida o expressada; d) la farmàcia 
comunitària ha de sotmetre’s a una gestió del canvi i ha de ser 

capaç de liderar-lo; e) la redistribució de tasques i la redefinició 
dels nivells de provisió en funció de complexitat, idoneïtat dels 

procediments i resultats obtinguts, esdevé sens dubte un dina- 
mitzador del canvi del model actual de la farmàcia comunitària; 

f) en un mercat global i competitiu, la farmàcia comunitària ha 
d’oferir elements que la converteixin en un competidor atractiu i 
fiable en termes de mercat; g) decidir el model d’atenció que es 

vol tenir, condicionarà els serveis a produir, definirà quin recurs 
és el més idoni per produir-los i on aquests aporten més valor en 

termes d’efectivitat i eficiència; h) és necessària una integració 
efectiva i funcional de la farmàcia comunitària en el Sistema de
05
   3   4   5   6   7