Page 50 - Memòria 2014 - CCFC
P. 50ya
un
al
at
C
e 
Campanya Patrimoni de la Humanitat (contra maltracta- s d
ments de la gent gran):
c
uti
è
En el marc del Conveni de col·laboració entre el entre el Depar- ac
m
tament de Benestar Social i Família i el Consell per a la implan- ar
tació del protocol marc i orientacions d’actuació contra els mal-  F
is
tractaments a les persones grans, aquest 2014 es va posar en eg
marxa la campanya Patrimoni de la Humanitat (contra maltracta- l·l
Co
ments de la gent gran). Per aquesta campanya, el Departament e 
de Benestar Social i Família va editar uns fulletons informatius d
ll 
que es van distribuir a les farmàcies i es va oferir la possibili- se
tat de formar als farmacèutics i farmacèutiques per donar-los on
C
els coneixements necessaris per a la detecció i derivació dels 4 
possibles casos de malatractament a la gent gran. Aquesta for- ’1
ia
mació es va gestionar directament des dels respectius Col·legis òr
amb la responsable del Departament.
m
Me
	
Ó
CI
TA
N
E
ES
R
P
RE
I 
Ó 
SI
ES
F
O
PR

Conveni de col·laboració amb els laboratoris Esteve:


El 5 de març es va signar un conveni de col·laboració entre el 

Consell i els laboratoris Esteve, el qual té per objectiu impulsar 
actuacions des de la farmàcia comunitària dirigides als ciuta- 

dans per millorar l’atenció al pacient crònic i l’ús racional dels 
medicaments.


Aquest conveni preveu l’establiment d’una comissió de segui- 

ment, de la qual en forma part la senyora M. Pilar Gascón en 
representació del Consell.50
   48   49   50   51   52