Page 52 - Memòria 2014 - CCFC
P. 52ya
un
al
at
C
e 
4.6. Participació Representació del Consell en comissions s d
c
institucional
i grups de treball amb l’administració i en uti
è
patronats d’institucions farmacèutiques
ac
m
ar
 F
Durant aquest any 2014, s’han realitzar un total de 145 reunions is
de comissions i/o grups de treball que es relacionen en aquest eg
l·l
apartat.
Co
e 
d
A continuació, es detallen els representants del Consell que for- ll 
mem part dels diversos Consells i Comitès assessors i Co- se
on
missions i grups de treball del Departament de Salut i/o del C
Servei Català de la Salut que han tingut activitat en els últims 4 
’1
dos anys.
ia
òr
m
Me
EN RELACIÓ AL CATSALUT I AL CONCERT D’ATENCIÓ A
	
Ó
FARMACÈUTICA CATSALUT-CONSELL
CI
TA
N
Comissió d’Atenció Farmacèutica de Catalunya
E
ES
Jordi de Dalmases R
Rosa Sacrest P
RE
Josep Aiguabella I 
Joaquim Nolla Ó 
SI
M.Pilar Gascón
ES
F
O
Comitè directiu de la recepta electrònica
PR
Jordi de Dalmases


Comitè de seguiment de la recepta electrònica

Francesc Pla 
Fernando Espí


Grup de treball de requeriments funcionals de la recepta 

electrònica 
Francesc Pla 

Fernando Espí


Comissió de seguiment de la cartera de serveis

Jordi de Dalmases 
M.Pilar Gascón 

Rafel Guayta-Escolies


Comissió Tècnica Assessora de Formulació Magistral
M. Pilar Gascón 

Francesc Llambí 
Pilar Rius


Comissió de seguiment de l’annex d’Absorbents 
d’Incontinència Urinària 

Jordi de Dalmases 
M. Pilar Gascón52
   50   51   52   53   54