Page 53 - Memòria 2014 - CCFC
P. 53ya
un
al
at
C
e 
s d
Comissió de Farmacovigilància
c
Francisca Aranzana uti
è
Núria Casamitjana ac
Núria Bou m
ar
Gemma Galofré  F
Jaumina Casanovas is
Pilar Rius
eg
l·l
Co
Comissió del programa d’educació sanitària per a la gent e 
d
gran (PESGG) ll 
M. Pilar Gascón se
on
Maria Estrada
C
Sílvia Cabarrocas 4 
’1
Teresa Hernández ia
Jordi Blanch
òr
m
Me
	
Ó
A banda de les comissions relacionades, s’han creat grups de tre- CI
ball específics i/o puntuals per tractar algun aspecte concret. Dins TA
N
d’aquest apartat hi seria la comissió creada per negociar amb el E
CatSalut diversos aspectes referits al Concert i que després es van ES
R
acordar per part de la Comissió d’Atenció Farmacèutica de Cata- P
lunya. Un altre exemple seria la creació del grup de treball per ana- RE
I 
litzar les incidències del sistema de facturació.
Ó 
SI
ES
EN RELACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE SALUT
B
F
O
PR
Comissió Assessora en l’atenció materno infantil i 
d’atenció a la salut afectiva, sexual i reproductiva 

M. Pilar Gascón


Comissió Assessora sobre garantia de qualitat en la fabri- 
cació industrial de medicaments 

Jordi Comabella 
Ramon Bonet


Comissió bases per al pacte nacional de salut de Cata- 

lunya 
Rafel Guayta-Escolies 

M. Pilar Gascón (suplent)


Comissió d’Informació Terapèutica
Josep Manuel Llop


Comissió de seguiment Programa Manteniment amb 

Metadona 
Pilar Rius


Comissió tècnica en matèria de documentació clínica co- 

ordinada per L’Agència de qualitat i avaluació sanitàries 
de Catalunya (AQUAS) 

Rafel Guayta-Escolies
M. Pilar Gascón (suplent)


53
   51   52   53   54   55