Page 55 - Memòria 2014 - CCFC
P. 55ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
Pla director de malalties reumàtiques i de l’aparell ac
m
locomotor ar
M. Pilar Gascón
 F
is
eg
Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP)
l·l
Co
Jordi de Dalmases
e 
d
ll 
Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i se
sanitària (PIAISS). Consell de Participació on
C
Rafel Guyata-Escolies
4 
’1
ia
Pel que fa a les comissions i patronats d’institucions farma- òr
cèutiques, els representants del Consell són:
m
Me
	
Comissió Mixta de Pràctiques Tutelades
Ó
CI
M.Pilar Gascón TA
Joan Vilabrú N
E
Llorenç Lladonosa ES
Palmira Jolonch
R
P
RE
Fundació Pharmaceutical Care
I 
Ó 
Josep Brunsó
SI
ES
F
Fundació Concòrdia Farmacèutica
O
Jaume Casas PR

Andreu Suriol


Patronat de la Fundació de l’Acadèmia de Ciències Mè- 
diques i de la Salut de Catalunya i de Balears 

M.Pilar GascónPer altra banda, cal esmentar que també hi ha constituïdes di- 
verses comissions i grups de treball intern, entre el Consell i els 

Col·legis, per debatre i tractar les propostes i/o documents que 
es presenten en les reunions de les comissions mixtes amb el 

CatSalut o/i amb el Departament de Salut.Intervencions i/o assistència en Congres- 

sos i jornades d’interès professionalX Jornada de reflexió de gestors sanitaris sobre la despesa 

farmacèutica i el seu impacte en la sostenibilitat del siste- 
ma i la VIII Jornada de debat sobre eficiència i seguretat 

en la utilització de medicaments, organitzada pel CatSalut 
(Barcelona, 26 de febrer).


Convención de farmacia comunitaria. Seminaris organitzats 
La farmacia comunitaria:
pel Consejo General. Seminari 1: 

55
   53   54   55   56   57