Page 57 - Memòria 2014 - CCFC
P. 57ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
para el cribado del càncer de colon y recto en Catalunya; c) m
efecto de las medidas del copago sobre la accesibilidad al ar
 F
tratamiento prescrito a pacientes crónicos polimedicados is
en Catalunya.
eg
l·l
Co
Jornada sobre la farmacia de Servicios, organitzada pel e 
d
Consejo General i Correo Farmacéutico (Madrid, 24 de no- ll 
vembre). Participació de la senyora M. Pilar Gascón com a se
on
ponent en la taula rodona sobre la visió col·laboració entre C
professionals sanitaris i pacients.
4 
’1
ia
IV Jornada Pla de Salut, organitzades pel Departament de òr
Salut (Sitges, 27 i 28 de novembre).
m
Me
	
XII Jornada de Normes de Correcta Fabricació de Medica- Ó
CI
ments (Barcelona, 19 de desembre).
TA
N
E
ES
R
4.7. Normativa P
Normativa en tràmit d’audiència pública
RE
I 
legal
Ó 
En aquest apartat es relacionen els projectes normatius que, de SI
ES
conformitat amb el que preveu l’article 64 de la Llei 13/1989, de F
14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de O
PR
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’administració 
catalana envia al Consell en tràmit d’audiència pública. En 

cas que el contingut del projecte normatiu afecti als interes- 
sos del col·lectiu farmacèutic, el Consell prepara i presenta les 

al·legacions que estima oportunes.


A continuació es detallen els projectes normatius rebuts durant 
l’any 2014, i s’indica si s’han presentat al·legacions per part del 

Consell:


Projecte d’ordre per la qual s’actualitza l’annex del Decret 
196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral 

d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) (febrer 2014).


Projecte de decret pel qual s’estableix el calendari de va- 
cunacions sistemàtiques.


Projecte d’ordre per la qual s’actualitza l’annex del Decret 

196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) (maig 2014).


Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits i el 

procediment per a l’aplicació de l’índex corrector dels mar- 
ges de les oficines de farmàcia. Presentació d’al·legacions 

per part del Consell.57
   55   56   57   58   59