Page 58 - Memòria 2014 - CCFC
P. 58ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
Proposta d’ordre de creació del Consell de les Professions m
Sanitàries de Catalunya. Presentació d’al·legacions per ar
 F
part del Consell. is
Projecte d’ordre per la qual s’actualitza l’annex del Decret eg
l·l
196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari inte- Co
gral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) (setembre e 
d
2014).
ll 
se
on
Projecte de decret dels òrgans de participació comunitària C
en els sistema sanitari públic de Catalunya.
4 
’1
ia
Projecte de decret dels òrgans de direcció, d’assessorament òr
i de consulta i participació en l’àmbit de la salut pública.
m
Me
	
Ó
CI
Informes de l’assessoria jurídica
TA
N
E
ES
Durant aquest any, l’assessoria jurídica del Consell ha elaborat i R
revisat diversos documents relatius a:
P
RE
I 
Revisió dels projectes normatius en fase d’audiència pública.
Ó 
SI
ES
Convenis de col·laboració amb altres entitats.
F
O
PR
Informes relacionats amb iniciatives de l’administració pú- 
blica o com a conseqüència de polítiques que afecten al 

sector farmacèutic. Per exemple: -proposta d’al·legacions 
a l’avantprojecte de Llei d’exercici de les professions ti- 

tulades i dels Col·legis Professionals; - nota relativa a la 
integració d’un centre o establiment al Sistema Sanitari 

Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT); -infor- 
me sobre el decret 160/2014, de 9 de desembre, pel qual 

es prorroga la vigència de determinats contractes per a la 
prestació de serveis sanitaris per a l’any 2015.


Pel que fa a la reclamació d’interessos de demora s’ha enca- 

rregat al bufet Tornos, assessors jurídics del Consell, la direcció 
lletrada de la reclamació d’interessos de demora de les factures 

de gener a abril i de setembre a desembre de 2013 i les de gener 
a març de 2014.


Així mateix, els assessors jurídics del Consell el continuen re- 

presentant a la Taula Lletrada de Col·legis Professionals de Ca- 
talunya. Aquest òrgan va néixer amb la vocació de facilitar un 

instrument al servei dels facultatius, amb la voluntat d’analitzar 
la normativa i jurisprudència que afecten els Col·legis. Durant 

l’any 2014, aquesta Taula Lletrada ha treballat en la revisió de 
l’Avantprojecte de Llei de professions titulades i col·legis profes- 

sionals presentat pel Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya.


58
   56   57   58   59   60