Page 59 - Memòria 2014 - CCFC
P. 59ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
Finalment, cal esmentar l’informe encarregat a l’advocat Juan m
Rodríguez Cárcamo, del Bufet Pérez Lorca, al voltant de les se- ar
 F
güents qüestions: a) implicacions del trencament del Concert; b) is
implicacions d’un tancament del SIFARE per part de la corpora- eg
l·l
ció farmacèutica i c) possibilitats i implicacions de fer pagar als Co
usuaris el 100% del preu de la prestació farmacèutica a càrrec e 
d
del CatSalut, en cas d’incomplir la data de pagament. Aquest ll 
informe es va demanar arran de les propostes rebudes per part se
on
d’alguns farmacèutics davant de la nova situació d’impagament C
dels últims mesos de l’any.
4 
’1
ia
òr
Participació en activitats legislatives i se- m
Me
guiment d’aspectes jurídics.
	
Ó
CI
TA
Quan a la participació del Consell en activitats legislatives, s’han N
E
continuat les converses amb el Departament de Salut per bus- ES
car una solució que minimitzi la incidència que pot tenir la Llei R
P
d’Arrendaments Urbans (LAU) sobre les farmàcies amb local RE
de lloguer afectats, centrada en la possible flexibilització de les I 
Ó 
condicions dels trasllats voluntaris i la fixació de criteris sobre el SI
caràcter forçós d’un trasllat.
ES
F
O
A nivell de Taula lletrada, s’ha continuat participant en la revi- PR

sió de l’avantprojecte de Llei de professions titulades i col·legis 
professionals, que modifica la Llei 7/2006, de 31 de maig, de 

professions titulades i col·legis professionals actual.


Pel que fa a l’aplicació de l’índex corrector del marge de els ofi- 
cines de farmàcia, que introduïa el RDL 9/2011, de 19 d’agost, 
de mesures per a la millora de la qualitat i cohesió del siste- 

ma nacional de salut, de contribució a la consolidació fiscal i de 
l’elevació de l’import màxim dels avals de l’Estat per al 2011, i 

modificat pel RDL 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents 
per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i 

millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions, s’han 
mantingut les converses amb el CatSalut i el Departament de 

Salut per demanar que s’estableixi a Catalunya el procediment 
perquè les farmàcies amb viabilitat econòmica compromesa 

que compleixin els requeriments estipulats, puguin accedir a 
l’aplicació de l’esmentat factor corrector. Finalment, el 14 de no- 

vembre es va publicar en el DOGC el Decret 147/2014, d’11 de 
novembre, pel qual s’estableixen els requisits i el procediment 

de l’aplicació de l’índex corrector dels marges de les oficines de 
farmàcia.


Per altra banda, cal esmentar la sentència del Tribunal Constitu- 

cional 83/2014, de 29 de maig, segons la qual veu constitucional 
l’establiment de l’escala de deduccions aplicable en la determi- 

nació dels marges de les oficines de farmàcia en la dispensació 
de medicaments a càrrec del Sistema Nacional de Salut. Aques-
59
   57   58   59   60   61