Page 6 - Memòria 2014 - CCFC
P. 6ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
 F
is
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
4 
’1
ia
òr
m
Me
	
Salut. Les TIC suposen un escenari operatiu idoni per aquesta ...
integració. La Història Clínica compartida o única esdevé un ele- NY
A
ment cabdal en el procés d’integració.
T 
S
UE
En aquest sentit, l’inici de la prova pilot per al seguiment farma- Q
coterapèutic a pacients crònics complexos (PCAF), l’ampliació A

del número de poblacions on s’ofereix la prova de detecció 
precoç de l’VIH i el cribratge de càncer de còlon i recte entre 

aquest any i el vinent, així com la creació prevista pel proper any 
de la xarxa de farmàcies sentinelles -centrades en la vigilància 

en l’àmbit de la farmacovigilància, els medicaments d’abús i la 
vigilància sindròmica-, són mostres evidents de la voluntat i la 

decisió del Consell d’apostar per una farmàcia amb un rol més 
assistencial i amb integració amb els altres agents de salut.


El fet que el Consell sigui representat en el Pla interdeparta- 

mental de salut pública (PINSAP) i en el Pla interdepartamental 
d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS), s’ha de valorar 

com un pas cap a la integració i la coordinació del Consell en la 
planificació estratègica de programes vinculats a objectius ge- 

nerals i específics continguts en el Pla de Salut de Catalunya.


També cal destacar els esforços que fa el Consell en el desen- 
volupament tecnològic, tan per garantir el funcionament de la 

recepta electrònica com en la posada en marxa d’un portal que 
ha d’ajudar a la gestió i implantació dels nous serveis profes- 

sionals.


Per altra banda, malauradament, aquest 2014 també ha estat 
notícia la continuïtat en el retard en el pagament de les factures 

del CatSalut.


6
   4   5   6   7   8