Page 60 - Memòria 2014 - CCFC
P. 60ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
ta sentència té efecte sobre els recursos que, gestionats des del m
Consell/Col·legis, alguns farmacèutics van interposar en el seu ar
 F
moment contra el RDL 5/2000 i contra el RDL 2402/2004, que is
es troben al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al Tri- eg
l·l
bunal Suprem, respectivament, d’acord amb la via jurídica que Co
es va seguir en cada cas. Com que ambdós casos es donen per e 
d
perduts, se sol·licitat que s’aixequi la suspensió del recurs i es ll 
posi fi a la seva tramitació dictant-se la sentència corresponent.
se
on
C
Aquest 2014, el Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs de 4 
cassació contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de ’1
ia
Catalunya, per la qual s’estimava el recurs presentat pel Consell òr
de Col·legis de Veterinaris de Catalunya i el Col·legi de Veterina- m
Me
ris de Barcelona i s’anul·lava la convocatòria de les oposicions 	
del novembre del 2010 per obtenir una plaça en el cos de Titu- Ó
CI
lars Superiors en Salut Pública.
TA
N
E
ES
Atenció a la sol·licitud del Síndic de Greu- R
P
ges de Catalunya.
RE
I 
Ó 
SI
El mes de març es va rebre del Síndic de Greuges la resolució de ES
F
l’actuació d’ofici 20106/2013, per la qual es reobria l’actuació O
iniciada l’any 2011, referida als efectes que el retard en el paga- PR

ment de la factura de les farmàcies catalanes pot tenir en el dret 
dels usuaris a obtenir la medicació i els productes sanitaris que 

se’ls prescrigui.


En aquesta resolució es fa un repàs de les actuacions dutes a 
terme i com a conclusions destaca: 1) El Síndic recorda el dret 
dels usuaris a obtenir la medicació que els calgui i l’obligació 

de les oficines de farmàcia de dispensar els medicaments i pro- 
ductes sanitaris que se’ls sol·licitin; 2) El Síndic recorda la vi- 

gència del Text refós del Concert d’atenció farmacèutica entre 
el CatSalut i el Consell, i la seva referència al compromís del 

CatSalut d’abonar la factura de la prestació farmacèutica al seu 
càrrec el dia cinc del mes següent al de la presentació de la fac- 

tura i conseqüentment insta a l’administració sanitària a seguir 
esmerçant esforços per corregir el retard que encara es pro- 

dueix, de manera que la factura de farmàcia s’aboni en el temps 
acordat; i 3) El Síndic insta tant al Departament de Salut com al 

Consell a dur a terme les accions que considerin necessàries 
per assegurar una actuació àgil quan una oficina de farmàcia 

no està en disposició per poder proporcionar a l’usuari la me- 
dicació o el producte sanitari que demana, de manera que se li 

proporcioni tranquil·litat, es defugi d’afegir-li angoixa i es dugui 
a terme un lliurament diligent.


60
   58   59   60   61   62