Page 61 - Memòria 2014 - CCFC
P. 61ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
4.8. Reconeixement
ac
Aquest 2014 ha tingut lloc la segona edició del Premi del Con- m
sell que s’atorga en el marc de la Reial Acadèmia de Farmàcia ar
 F
de Catalunya. Amb aquest premi es vol retre reconeixement a is
un/a farmacèutic/a de l’àmbit estatal que hagi escrit un article o eg
l·l
hagi publicat un text en defensa de la professió.
Co
e 
d
En aquesta edició la persona guardonada ha estat la Dra. Car- ll 
men Peña, Presidenta del Consejo General de Colegios de Far- se
on
macéuticos de España i des de l’estiu també Presidenta de la C
Federació Internacional de Farmacèutics (FIP).
4 
’1
ia
Amb aquest guardó, s’ha volgut reconèixer el seu compro- òr
mís per promoure i defensar els interessos de la professió i el m
Me
desenvolupament professional dels farmacèutics, tant a nivell 	
individual com a col·lectiu. La presidenta del Consejo és doc- Ó
CI
tora en Farmàcia per la Universitat Complutense de Madrid i TA
acadèmica de la Real Academia Nacional de Farmacia i de la N
E
Academia Iberoamericana de Farmacia. A nivell estatal, diversos ES
premis han reconegut la seva contribució al desenvolupament R
P
professional de la Farmàcia per la seva labor al capdavant del RE
Consejo i la seva participació en nombrosos fòrums i grups de I 
Ó 
treball.
SI
ES
F
L’acte de lliurament s’ha celebrat en la sessió inaugural del curs O
acadèmic 2015.
PR
La Dra. Carmen Peña, en un moment del seu discurs.61
   59   60   61   62   63