Page 64 - Memòria 2014 - CCFC
P. 64ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
 F
A continuació es detallen les activitats dutes a terme durant is
eg
l’any 2014 en l’àmbit tecnològic.
l·l
Co
5.1. SIFARE
e 
SIFARE (Sistema d’Informació Farmacèutica de Recepta d
Electrònica):
ll 
se
on
Definició dels requeriments inclosos a la següent API 5.0.0 C
de recepta electrònica, com a part del procés de reengin- 4 
’1
yeria de processos associat al Sistema SIFADATA (Sistema ia
d’Informació de Gestió de les Dades). L’objectiu d’aquesta òr
m
nova API, al marge d’adaptar-se a les noves versions dels Me
serveis SIRE del CatSalut, que incloïen la dispensació de 	
A
prescripció finançada, era tarifar les Fórmules Magistrals GI
des del propi PGOF, i convertir en electrònics els Llibres O
OL
Receptari i de Comptabilitat d’Estupefaents. Aquesta Api N
hauria d’implantar-se al 2014.
C
TE

Un cop presentats els requeriments als PGOFs, es va treure 

la conclusió que aquesta API portava molta més feina que 
unes altres (alguns PGOFs no tenien implementat el Llibre 

de Comptabilitat d’Estupefaents), i que tenir-la pel 2014 
era impossible d’assolir. Es va prendre la decisió de fer una 

API 5.0.0 que contingués la tarifació de FM, i l’adaptació a 
la prescripció no finançada.


Fins ara, la tarifació de les Fórmules Magistrals es feia 

mitjançant dos WEBs diferents. Cadascuna d’aquestes 
WEBs registrava les Fórmules Magistrals tarifades dins 

de la seva pròpia base de dades, i cap d’aquestes bases 
de dades tenia relació amb la base de dades de SIFARE, 

on s’emmagatzemen les dispensacions de recepta elec- 
trònica. No hi havia, per tant, cap lligam entre la tarifació 

i la dispensació d’una Fórmula Magistrals, donant-se si- 
tuacions com la dispensació d’una Fórmula Magistral no 

tarifada (arribant la dispensació al fitxer RAF de facturació 
del CatSalut, però no la seva composició), o fórmules ma- 

gistrals tarifades però no dispensades (i no facturades per 
tant a l’OF), o que el preu de facturació informat a la dis- 

pensació sigues diferent a l’obtingut al moment de tarifar.

Amb el nou Sistema de tarifació, previst pel 2015, 

s’aconsegueix:


Un sistema únic, una única manera de treballar per 
totes les OFs 

Fonamentada en la PFC (Catàleg de Productes Far- 
macèutics de CatSalut), i en el concert CatSalut- 

CCFC


64
   62   63   64   65   66