Page 65 - Memòria 2014 - CCFC
P. 65ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
 F
Integrada dins del propi Programa de Gestió de l’OF, is
eg
com la recepta electrònica l·l
Integració amb les dispensacions: si una Fórmula Ma- Co
e 
gistral no es tarifa, no es pot dispensar; el preu de d
facturació de la dispensació és el preu de tarifació de ll 
se
la Fórmula Magistral; l’OF pot controlar si té Fórmules on
Magistrals tarifades però no dispensades
C
Minimitzar les incidències de facturació trobats pel 4 
’1
CatSalut: ia
1.	Totes les dispensacions de Fórmules Magistrals
òr
m
que arriben al fitxer RAF de facturació de CatSa-
Me
lut tindran la seva composició 	
A
2.	El preu de facturació de la dispensació es pot
GI
obtenir a partir de la composició de la Fórmula O
OL
Magistral
N
C
TE
Revisió del disseny tècnic i funcional de la nova API 5.0.0, 
i seguiment de les tasques de desenvolupament. Suport 

als PGOFs per a la seva adaptació, i elaboració de tot el 
material informatiu pels COFs i PGOFs. Seguiment de la 

implantació de l’API a totes les OFs de Catalunya, des de 
Setembre del 2014 fins a Març del 2015.


Continuació de la negociació de renovació de contracte 

amb HP per la solució integral de la recepta electrònica, 
que inclou la gestió, administració i monitorització de les 

infraestructures de SIFADATA, i l’evolució i manteniment de 
les aplicacions de recepta electrònica, així com de la WEB 

d’administració de SIFARE. Aquesta contracte finalitzava 
al Setembre del 2013. La negociació estava supeditada al 

trasllat del CPD d’HP, i a tots els nous projectes lligats a SI- 
FADATA encetats al 2013, per la qual cosa es va prorrogar 

el contracte actual fins al 2014.


Anàlisi tècnic mensual de les incidències detectades al 
Procés de Facturació pel Grup de Treball de Facturació de 

Recepta Electrònica


Anàlisi tècnic mensual de les conclusions preses pel Grup 
de Treball d’Indicadors de Recepta Electrònica, en quant a 
implantació, eficiència, i qualitat del Servei


Participació al Grup de Treball de Continuïtat del Servei 

de SIFARE, composat pels responsables tecnològics del 
Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, membres 

de ORACLE ACS, experts en la tecnologia en la qual es 
fonamenta la plataforma de SIFARE, i membres d’HP, res- 

ponsables de l’explotació, administració, i monitorització


65
   63   64   65   66   67