Page 66 - Memòria 2014 - CCFC
P. 66ya
un
al
at
C
e 
s d
d’aquesta plataforma. Aquest Grup es reuneix l’últim Di- c
vendres de cada mes, i té com objectiu bàsic dur a ter- uti
è
me tasques proactives a la Plataforma de SIFARE, per tal ac
d’optimitzar el rendiment del Servei de Recepta Electrò- m
ar
nica, i tractar d’evitar possibles incidències o minimitzar  F
el seu impacte. El Grup també tracta de definir tecnològi- is
cament els nous Projectes que puguin sortir al voltant de eg
l·l
la Plataforma de SIFARE, sempre i quan aquests estiguin Co
sota el paraigües dels productes ORACLE, garantint que e 
d
aquests nous Projectes treuen el màxim profit d’aquests ll 
productes, i es defineixen sota els estàndards recomanats se
on
pel fabricant.
C
4 
’1
Participació al Comitè de Seguiment de Recepta Electrò- ia
nica. Aquest Comitè, format pels responsables funcionals òr
m
i tecnològics del Servei per part del CatSalut, dels seus Me
Serveis Territorials, d’algunes de les seves Entitats Proveï- 	
A
dores, del CTiTI, i del Consell de Col·legis Farmacèutics GI
de Catalunya, es reuneix un cop al mes, amb l’objectiu de O
OL
garantir la qualitat del Servei des d’un punt de vista tàctic N
(seguiment de les dates objectiu del Pla de Sistemes, ...)
C
TE

Participació al Comitè de Direcció de Recepta Electrònica, 

confeccionant l’informe tecnològic resum de l’activitat de 
SIFARE del període de la reunió. Aquest Comitè, format 

pels Directors del Servei per part del CatSalut, del Departa- 
ment de Salut, d’algunes de les seves Entitats Proveïdores, 

i d’altres Entitats (com CTiTI o l’Agència de Qualitat i Ava- 
luació Sanitàries de Catalunya), es reuneix trimestralment, 

amb l’objectiu de garantir la qualitat del Servei des d’un 
punt de vista estratègic (aprovació del Pla de Sistemes, ...)
5.2. XCCFC
XCCFC (Xarxa de Comunicacions Farmacèutica de Catalunya):


Al 2014, un cop finalitzat el trasllat del CPD d’HP on 

s’ubicaven les infraestructures de SIFARE, es va posar en 
marxa el projecte de renovació tecnològica de la XCCFC, 
compost per diferents subprojectes:


Finalització del projecte de renovació dels equips 

d’entrada a la plataforma de SIFARE (CPD HP, que és 
CPD COLT, després del trasllat), i els corresponents 

d’entrada a la plataforma de SIRE (CPD COLT) 
Finalització del projecte de nova connectivitat entre el 

CPD on s’ubica la Plataforma de SIFARE, i els nous 
CPDs de CTiTI i T-Systems, que donen accés a la 

Plataforma de SIRE (CatSalut). Aquest projecte es va 
dissenyar al 2011, al 2012 es varen muntar els circuits 

de comunicació entre els tres CPDs (HP, CTiTI, T-Sys- 
tems), i al 2013 es tenien que activar aquests circuits, 

però es va endarrerir a expenses del trasllat del CPD 
d’HP

66
   64   65   66   67   68