Page 68 - Memòria 2014 - CCFC
P. 68ya
un
al
at
C
e 
s d
Servidor incorporat amb motiu de la implantació de la taxa c
de l’Euro per Recepta. La visibilitat d’aquesta eina des del uti
è
CCFC, juntament amb la de l’Eina de Monitorització de la ac
Xarxa ubicada al CGO (Centre de Gestió d’Operacions), m
ar
dóna una visió global de totes les Infraestructures del Ser-  F
vei de Recepta Electrònica als responsables tecnològics is
del CCFC.
eg
l·l
Co
Seguiment mensual de les trucades rebudes al CGO, clas- e 
d
sificades per dubtes i incidències, i anàlisi dels temps de ll 
resolució, per tractar de trobar punts de millora en els ser- se
on
veis.
C
4 
’1
Seguiment anual dels SLAs (acords de nivell de servei) ia
acordats amb Telefónica, i càlcul de les penalitzacions as- òr
m
sociades.
Me
	
A
Seguiment i control del procés de refacturació de la Xarxa GI
de Comunicacions Farmacèutica de Catalunya.
O
OL
N
C
TE

5.4. TicFarma
Serveis de Telefonia fixa, mòbil, dades, i Serveis de Valor 

Afegit, per les Oficines de Farmàcia de Catalunya (TicFarma)


Seguiment mensual de les trucades rebudes al CGO (Cen- 
tre de gestió d’operacions) de TicFarma. El CGO és la peça 

clau del model de suport de TicFarma, donat que incorpora 
el CAU (Centre d’Atenció de l’Usuari) de TicFarma, on es 

canalitzen totes les peticions i totes les incidències que les 
oficines de farmàcia puguin tenir amb els serveis de TicFar- 

ma. A més a més, el CGO ofereix tota una sèrie de serveis 
proactius, com ara la refacturació als COFs i a les oficines 

de farmàcia de tots els costos lligats a TicFarma. TicFarma 
va començar el 2014 amb 869 oficines de farmàcia (1.067 

línies fixes i ADSLs, i 1.965 línies mòbils), i va finalitzar amb 
956 (1.266 línies fixes i ADSLs, i 2.231 línies mòbils).


Suport de nivell 3 als dubtes de contractació o de qualse- 
vol altre tipus, que no podien ser resolts pels nivells 1 i 2, 

proporcionats pel CGO.


Gestió amb la Comissió del Mercat de les Telecomunica- 
cions (CMT) de les despeses associades als Serveis.


Seguiment i control del procés de refacturació dels serveis 

TicFarma.
5.5. Sistemes 
Evolució, manteniment, i suport del projecte eConsell, con- 
sistent en dotar als Membres del Consell de les infraes- 
d’Informació
tructures necessàries per tal que puguin treballar dins d’un 
àmbit de xarxa col·laborativa, compartint documents i apli- interns

cacions, amb un model d’alta seguretat, fent desaparèixer68
   66   67   68   69   70