Page 69 - Memòria 2014 - CCFC
P. 69ya
un
al
at
C
e 
s d
el paper, amb el corresponent estalvi de costos i increment c
de la productivitat.
uti
è
ac
Manteniment de les infraestructures internes del CCFC m
ar
(servidors, comunicacions, correus, dominis, WEB pública  F
del CCFC, telefonia, etc.), i suport tecnològic als treballa- is
dors del CCFC.
eg
l·l
Co
Seguiment mensual de les trucades rebudes al CGO, clas- e 
d
sificades per dubtes i incidències, i anàlisi dels temps de ll 
resolució, per tractar de trobar punts de millora en els ser- se
on
veis.
C
4 
’1
Seguiment anual dels SLAs (acords de nivell de servei) ia
acordats amb Telefónica, i càlcul de les penalitzacions as- òr
m
sociades.
Me
	
A
Seguiment i control del procés de refacturació de la Xarxa GI
de Comunicacions Farmacèutica de Catalunya.
O
OL
N
C
TE

5.6. SIFADATA
SIFADATA (Sistema d’Informació de Gestió de les Dades):


El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya va ini- 

ciar al 2013 un procés de reorganització i optimització del 
seu model de negoci actual, amb objectius d’estalvi econò- 

mic, optimització de processos, millora de la qualitat dels 
serveis, i alineament amb el nou nodel de farmàcia comu- 

nitària. Al conjunt de sistemes, processos, i serveis, supor- 
tats sobre les noves infraestructures, que conformen el nou 

model de negoci del CCFC, se li va anomenar SIFADATA 
(Sistema d’Informació de Gestió de les Dades). SIFADATA 

no deixa de ser un mega projecte, compost de diferents 
projectes, cadascú amb el seu proveïdor, funcionant tots 

sota les mateixes infraestructures, amb un objectiu comú, 
que és donar servei al nou model de negoci del CCFC. 

Als següents punts es comenten les actuacions realitzades 
durant el 2014 per cadascun d’aquests projectes.


Continuïtat del Grup de Treball de Comunicacions (GT- 
COMS), format per experts en temes de telecomunica- 

cions, del CCFC, Telefónica, HP, i ORACLE, amb l’objectiu 
de definir la integració de les noves infraestructures de 

SIFADATA amb la Xarxa de Comunicacions Farmacèutica 
de Catalunya (XCCFC), per donar serveis a les OFs de 

Catalunya.


Continuïtat del Grup de Treball de Posada en Marxa (GT- 
CONFIG), format per experts tecnològics del CCFC, Tele- 

fónica, HP, AvantTIC, i ORACLE, amb l’objectiu de definir 
quina hauria de ser la manera més òptima per posar en 

marxa les noves infraestructures de SIFADATA, i de fer se- 
guiment de la planificació prevista, donant suport a qualse- 

vol problema que pogués sortir durant aquesta.69
   67   68   69   70   71