Page 70 - Memòria 2014 - CCFC
P. 70ya
un
al
at
C
e 
s d
Reunions setmanals de seguiment amb tots dos grups, c
cada Divendres, i reunions mensuals de seguiment presen- uti
è
cial al CCFC, l’últim Divendres de cada mes.
ac
m
ar
 F
SIFADATA – Base de Dades de Contingència de la is
eg
Recepta Electrònica:
l·l
Co
e 
Amb aquest projecte, el CCFC disposa d’una rèplica de la d
base de dades de dispensacions de recepta electrònica. ll 
se
D’aquesta manera, en cas de caiguda o problemes amb la on
recepta electrònica, les infraestructures de SIFADATA po- C
4 
dran continuar donant el servei, sense que les OFs de Ca- ’1
talunya tingueren afectació. La rèplica també permet tenir ia
òr
un repositori de dades per fer la seva explotació, ja sigui m
com a llistats, per les OFs, a través de la WEB de SIFARE Me
	
o del futur Portal de Serveis, o com a datawarehouse, pels A
COFs i CCFC, a través del Business Intelligence integrat al GI
O
nou Portal de Serveis. El fet de no treure aquestes consul- OL
tes directament des del transaccional de SIFARE, permet N
C
optimitzar el rendiment de la recepta electrònica, i obtenir TE
un millor temps de resposta en l’obtenció de les consultes 

i llistats.


Durant el 2014 es va posar en marxa el producte Oracle 
GoldenGate, responsable de fer aquesta rèplica de da- 

des en temps real. Es varen descartar altres alternatives, 
pròpies d’Oracle, com ara DataGuard, per la diferència 

d’arquitectures entre l’origen (SIFARE – Sparc) i el destí (SI- 
FADATA – Intel). El producte es va implantar en alta dispo- 
nibilitat, a dos nodes tant de l’origen com del destí, de tal 

manera que, si un node tenia problemes, l’altre es posava 
automàticament en marxa. Es varen implementar també 

les eines de monitorització, per avís immediat a tots els 
proveïdors involucrats en cas de fallida. Es va definir també 

el procediment de reinstanciació, procediment a executar 
en cas de fallida total del producte, i pèrdua de dades o de 

sincronisme entre origen i destí, pels motius que siguin, per 
tornar a sincronitzar les dos fonts de dades.


Es va començar a dissenyar el projecte de migració de les 

dades històriques de recepta electrònica, ubicades a la 
base de dades de SIFARE cap a les noves bases de dades 

ubicades a SIFADATA, amb l’objectiu de reduir els costos 
associats al seu emmagatzematge (els servidors de SIFA- 

DATA tenen cabines de discos pròpies, mentre que els de 
SIFARE són llogades).
SIFADATA – Facturació Electrònica:


L’objectiu d’aquest projecte és la transformació del procés 
actual de facturació a càrrec del CatSalut, en un nou pro-


70
   68   69   70   71   72