Page 71 - Memòria 2014 - CCFC
P. 71ya
un
al
at
C
e 
s d
cés més òptim, més fiable, més flexible, més ràpid, més c
econòmic, i amb línia amb les noves normatives de factu- uti
è
ració electrònica, dotant als COFs d’eines de gestió i ex- ac
plotació del resultat d’aquest procés, tot integrat dins del m
ar
nou Portal de Serveis.
 F
is
Durant el 2014 es va desenvolupar la primera fase d’aquest eg
l·l
projecte. La creació, cada mes, d’un repositori amb les da- Co
des de facturació de cada OF, a partir de les dades emma- e 
d
gatzemades a SIFARE i d’altres fonts de dades, i el pro- ll 
cés de generació del fitxer de facturació (RAF) requerit per se
on
CatSalut, a partir d’aquest repositori.
C
4 
’1
A finals del 2014, un cop desenvolupats els processos, va- ia
ren començar les proves de generació del fitxer RAF, amb òr
m
l’objectiu de començar la seva execució en producció al Me
2015.
	
A
GI
La segona fase del projecte, prevista pel 2015, permetrà O
OL
als COFs llançar aquests processos des del Portal de Ser- N
veis, i consultar les dades resultants, també a través del C
TE
Portal de Serveis i del Business Intelligence.


Es va començar a dissenyar, juntament amb CatSalut, el 
nou procés de facturació electrònica, fonamentat en tran- 

saccions electròniques i signatura electrònica.SIFADATA – L’Oficina de Farmàcia lliure de papers:


L’objectiu del projecte és convertir a format electrònic els 

Llibres Receptari i de Comptabilitat d’Estupefaents. Tota 
la gestió dels llibres, des de la inclusió dels corresponents 

apunts (integrats amb la dispensació de recepta electrò- 
nica), fins a la seva signatura, es farà mitjançant el PGOF 

de l’OF, mentre que la presentació oficial del llibre a les 
Administracions corresponents, es farà a través del Por- 

tal de Serveis Professionals, explicat més endavant. Tot el 
servei, incloent l’emmagatzematge de les dades dels lli- 

bres, es proporcionarà mitjançant les infraestructures de 
SIFADATA, sota el mateix model de seguretat de la recepta 

electrònica, garantint d’aquesta forma el compliment de la 
LOPD nivell alt, requerit per aquest tipus de dades.


Tal i com s’ha comentat abans, un cop fet el disseny de 

l’API 5.0.0 al 2013 (API encarregada de la gestió dels lli- 
bres a través del PGOF), es va presentar als PGOFs, i es 

va treure la conclusió que aquesta API portava molta més 
feina que unes altres (alguns PGOFs no tenien implemen- 

tat el Llibre de Comptabilitat d’Estupefaents), i que tenir-la 
pel 2014 era impossible d’assolir. Es va prendre la decisió 
de fer una API 5.0.0 que contingués la tarifació de FM, i 

l’adaptació a la prescripció no finançada.


71
   69   70   71   72   73