Page 72 - Memòria 2014 - CCFC
P. 72ya
un
al
at
C
e 
s d
Així doncs, el projecte de l’oficina sense papers es va en- c
darrerir fins al 2015, un cop finalitzi el desplegament de uti
è
l’API 5.0.0 del 2014.
ac
m
ar
 F
SIFADATA - Business Intelligence:
is
eg
l·l
L’objectiu del projecte és, en una primera fase, dotar als Co
e 
COFs d’una eina d’explotació de les dades de recepta d
electrònica (fins a on el marc legal els hi permet), tant des ll 
se
del punt de vista del seguiment del servei, com de la gestió on
i seguiment de la facturació a càrrec del CatSalut. En fa- C
4 
ses futures s’analitzarà la viabilitat d’estendre el servei a les ’1
OFs.
ia
òr
m
Durant el 2014 s’ha integrat el pilot de Business Intelligen- Me
	
ce que es va muntar al 2012, dins de les infraestructures A
de SIFADATA, optimitzant-lo per treure el màxim rendiment GI
de les característiques d’aquestes infraestructures. El seu O
OL
desenvolupament, i posada en marxa, han estat supeditats N
a tenir una rèplica estable de la base de dades de SIFARE C
TE
mitjançant el producte Oracle GoldenGate.SIFADATA - Portal de Serveis del CCFC:L’objectiu del Portal de Serveis Professionals és ser la cara 
visible de SIFADATA, la capa de presentació i servei, aque- 

lla que els futurs usuaris de SIFADATA veuran, i que els hi 
permetrà accedir a les dades emmagatzemades per tots 
els projectes SIFADATA comentats amb anterioritat. El Por- 

tal de Serveis permet, per altra banda, transformar l’actual 
gestió dels Serveis Professionals concertats amb CatSalut, 

en una gestió electrònica, centralitzada, comú a totes les 
OFs de Catalunya.


Al 2014 es va finalitzar el desenvolupament de la gestió 

electrònica del Programa de Manteniment amb Metadona 
(PMM) a través del nou Portal de Serveis. Es va fer la for- 

mació als farmacèutics components del GT-PMM (Grup de 
Treball PMM), i se’ls hi va obrir el servei només per ells. Les 

incidències detectades, i el mal funcionament del servei en 
general, va fer que el CCFC contactés amb el fabricant del 

producte, el qual va fer un anàlisi del producte desenvolu- 
pat. El resultat de l’informe va ser negatiu.


Donada la criticitat del projecte, i el seu pes estratègic dins 

de tot el paraigües de projectes SIFADATA, el CCFC va 
prendre la decisió de donar-li la responsabilitat del projecte 

al propi fabricant del producte, Oracle Consulting (OCS).


Al segon semestre del 2014 es va començar el desenvolu- 
pament del nou Portal amb el nou proveïdor, amb l’objectiu 

de posar-ho en marxa al 2015.
72
   70   71   72   73   74