Page 73 - Memòria 2014 - CCFC
P. 73
Responsabilitat

6. 

“Responsabilitat Social Corporativa: com- 
promís de l’organització envers les necessi- 

tats dels seus grups d’interès en els diferents 

àmbits, per mitjà d’una implicació voluntària 
i solidària”73
   71   72   73   74   75