Page 81 - Memòria 2014 - CCFC
P. 81ya
un
al
y
un
al
at
 C
de
s 
ic
ut
Ingressos 2014
cè
a
m
ar
s F
gi
Pressupost Realitat diferència e
any 2014 (EUR)
any 2014 (EUR)
any 2014 (EUR)
ol·l
C
ACTIVITAT ORDINÀRIA
e 
 d
ell
QUOTES COL·LEGIALS	551.316,00	552.301,94	985,94
s
on
Quotes Barcelona	437.520,00	442.739,62	5.219,62
C
Quotes Girona
44.568,00
47.752,99
3.184,99
4 
a’1
Quotes Lleida
26.964,00
27.080,00
116,00
ri
Quotes Tarragona
42.264,00
42.798,00
534,00
mò
e
M
SUBVENCIONS D’EXPLOTACIÓ	5.000,00	16.285,12	11.285,12
	
14
Subvenció Departament Cursos FT (*)	5.000,00	0,00	-5.000,00
20
Patrocini Esteve - PCAF
5.785,12
T 
S
Patrocinis I Jornada CCFC
10.500,00
O
UP
S
INGRESSOS FINANCERS	1.000,00	404,42	-595,58
ES
Interessos c/c Administració	1.000,00	404,42	-595,58
R
P
T 
PROCEDIMENT RECLAMACIÓ INTERESSOS	75.217,31	194.637,11	119.419,80
EN
M
Recl. interessos de demora (2a part 2011-2012)
25.217,31
25.217,31
A
Recl. interessos de demora (complerta 2011-2012)
144.175,00
C
AN
Recl. interessos de demora (2013)
50.000,00
25.244,80
-24.755,20
T


INGRÉS DE L’IMMOB. I EXECEP.	0,00	40.863,85
Ingressos Exepcionals	40.863,85


TOTAL INGRESSOS	632.533,31	812.561,11	180.027,80


SERVEIS DE PROJECTES O.F.


SERVEI REFACTURACIÓ CAU	465.480,00	465.480,00

Barcelona 337.349,80
337.349,80
Girona 50.475,53
50.475,53

LLeida 28.672,49	28.672,49
Tarragona 48.982,18	48.982,18


SERVEIS TICFARMA	1.064.428,58	1.311.248,83	246.820,25

Telefonia Fixa i ADSL	785.910,30	931.904,44	145.994,14
Telefonia Mòbil
462.723,81
584.314,39
121.590,58

Subvenció a la Xarxa
-184.205,53
-204.970,00
-20.764,47


SUBVENCIONS D’EXPLOTACIÓ	3.876.000,00	4.400.720,40	524.720,40
Subvenció fons Finanç. Nov. Tecno.i altres 3.876.000,00
4.400.720,40
524.720,40

(AIU 26/07/10)


TOTAL INGRÉS SERVEIS DE PROJECTES O.F.	5.405.908,58	6.177.449,23	771.540,65
81
   79   80   81   82   83