Page 83 - Memòria 2014 - CCFC
P. 83ya
un
al
y
un
al
at
 C
de
s 
ic
Despeses i inversions 2014
ut
cè
a
m
ar
s F
gi
Pressupost Realitat diferència e
any 2014 (EUR)
any 2014 (EUR)
any 2014 (EUR)
ol·l
C
ACTIVITAT ORDINÀRIA
e 
 d
ell
JUNTA DEL CONSELL	187.035,80	160.486,75	-26.549,05
s
on
Assignació President Consell
19.003,56
19.003,56
0,00
C
Assignació Secretària Consell	40.857,48	40.857,48	0,00 4 
a’1
Assignació dedicació Projecte R.E.	14.174,76	14.174,76	0,00
ri
Reunions juntes del Consell
95.000,00
69.331,51
-25.668,49
mò
e
Atencions corporatives
18.000,00
17.119,44
-880,56
M
	
14
COMISSIONS TÈCNIQUES	72.000,00	56.315,17	-15.684,83
20
Dietes i Comissions	72.000,00	56.315,17	-15.684,83
T 
S
O
MANTENIMENT LOCAL	9.839,93	9.790,81	-49,12
UP
S
Reparacions i conservació	926,42	932,18	5,76
ES
Servei de Neteja
2.875,96
2.898,00
22,04
R
P
Manteniment Sistema Seguretat	620,80	631,81	11,01 T 
Assegurança	585,84	585,59	-0,25
EN
M
Llum
2.998,81
3.031,53
32,72
A
Escala
1.491,24
1.314,88
-176,36
C
AN
Aigua
340,86
396,82
55,96
T


SERVEIS PROFESSIONALS	123.817,31	230.071,00	106.253,69
Advocats i Assessories	48.000,00	34.691,35	-13.308,65

Reclam. interess. de demora (2a part 2011-2012)
25.217,31
25.217,31
0,00
Reclam. interess.de demora (complerta 2011-2012)	0,00	144.175,00	0,00 

Reclamació interessos de demora (2013)	50.000,00	25.244,80	-24.755,20
SP Activa (Riscos Laborals)
600,00
742,54
142,54


COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS	15.450,00	12.523,70	-2.926,30

Comunicació i Publicacions
15.450,00
8.157,70
-7.292,30
Guia mal de gola
0,00
2.366,00
0,00

Programa PESGG
0,00
2.000,00
0,00


PROGRAMA PCAF	-	14.274,23	-


DESPESES ADMINISTRATIVES	11.793,04	19.849,80	8.056,76
Fotocòpies
1.206,00
1.591,89
385,89

Material d’Oficina
1.552,73
1.368,42
-184,31
Material Informàtic	1.507,50	774,11	-733,39

Distribució Postal
51,76
41,33
-10,43
Missatgers i Transports
4.000,00
6.803,07
2.803,07

Programes Informàtics
1.507,50
996,51
-510,99
Serveis bancaris	50,25	6,29	-43,96 

Altres despeses (consumibles cafetera,dominis, varis)1.917,31	2.725,22	807,91
Renovació Pantents - Marques	0,00
5.542,96
0,0083
   81   82   83   84   85