Page 84 - Memòria 2014 - CCFC
P. 84ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
Despeses i inversions 2014  F
(continuació)
is
eg
l·l
Co
e 
d
Pressupost Realitat diferència ll 
any 2014 (EUR)
any 2014 (EUR)
any 2014 (EUR)
se
on
C
DESPESES PERSONAL	402.406,83	397.950,43	-4.456,40
4 
Despeses de Personal
326.692,68
326.851,66
158,98
’1
ia
Seguretat Social Empresa
67.200,00
64.380,53
-2.819,47
òr
Formació personal
8.514,15
6.718,24
-1.795,91
m
Me
	
SUBVENCIONS, COL·LABORACIONS I PATROCINIS	43.740,12	45.803,87	2.063,75
14
0
Jornada Consell - Cartera de Serveis	15.000,00	20.985,75	5.985,75
 2
Cursos FT Departament (*)
5.000,00
0,00
-5.000,00
ST
O
Subvenció Jornades Farmàcia Clínica	4.100,00	4.100,00	0,00 UP
Concòrdia Farmacèutica	6.010,12	6.010,12	0,00
S
Fundació Pharmaceutical
80,00
80,00
0,00
S
RE
Simposium Vall d’Aran
6.050,00
7.128,00
1.078,00
P
Reial Academia de Farmàcia
3.300,00
3.300,00
0,00
T 
N
Conveni Abadia de Montserrat	1.200,00	1.200,00	0,00
ME
Patronat Fundació ACMiCiB	3.000,00	3.000,00	0,00
A
C
N
TRIBUTS	607.652,18	1.467.814,63	860.162,45
TA

IBI 2.405,81
2.462,61
56,80
Taxa Ambiental Gestió Residus Municipals	246,66	257,52	10,86

IAE 2.999,71	2.999,71	0,00
Ajust IVA
10.000,00
9.159,35
-840,65

H.P. creditora IVA
250.000,00
413.512,80
163.512,80
Impost Societats exercici 2013	342.000,00	237.998,43	-104.001,57

Impost Societats exercici 2014	0,00	801.424,21	801.424,21


DESPESES FINANCERES	9.950,00	5.617,68	-4.332,32
Interessos Hipoteca
100,00
42,23
-57,77

Interessos préstec RE	7.500,00	5.480,00	-2.020,00
Interessos pòlissa	200,00	0,00	-200,00

Despeses Financeres c/c Admo
150,00
95,45
-54,55
Despeses Financeres Cc/c pòlissa
2.000,00
0,00
-2.000,00


DESPESES DE L’IMMOB. I EXECEP.	0,00	576,86	576,86


TOTAL DESPESES ACTIVITAT ORDINÀRIA	1.483.685,20	2.421.074,93	937.389,73
84
   82   83   84   85   86