Page 87 - Memòria 2014 - CCFC
P. 87
Despeses i inversions 2014 
(continuació)

Pressupost Realitat diferència 
any 2014 (EUR)
any 2014 (EUR)
any 2014 (EUR)
ya
n
XARXA DE COMUNICACIONS
lu
ta
Ca
e 
SERVEIS TELEFONIA	2.854.344,77	2.933.808,33	79.463,56
 d
Connexió OF (78€/58,50€ / mes NO TicFarma, 2.728.984,77
2.780.895,00
51.910,23
cs
ti
63€/47,25€ /mes SI TicFarma)
èu
Trucades fora Tarifa Plana O.F.	38.600,00	41.390,65	2.790,65 ac
m
Serveis Centrals	0,00	0,00	0,00 ar
Servei d’Internet	80.760,00	65.292,00	-15.468,00 F
s 
Regularització previsió exercici	0,00	0,00	0,00
gi
SLA’s Serveis Xarxa 2013 i 2014
0,00
46.230,68
46.230,68
·le
ol
Assessorament Legal
6.000,00
0,00
-6.000,00
 C
de
l 
TOTAL DESPESES XARXA DE COMUNICAC.	2.854.344,77	2.933.808,33	79.463,56
sel
n
Co
4 
1
TOTAL DESPESES CONSELL	10.475.506,77	10.906.024,53	430.517,76
a’
òri
m
DEVOLUCIÓ DE PRESTECS	130.000,00	131.368,48
Me
	
4
01
DIFE. INGRESSOS - DEPESES	2.234.386,09	2.234.386,09
2
T 
OS
Dipòsit Annex fact.electrònica i prog.ús rac.med	3.216.666,72
P
U
SS
RESULTAT PRESSUPOST 2014	-982.280,63
E
PR
T 
EXCEDENTS TANCAMENT ANY ANTERIOR 2013	982.280,63
N
E
M
RESULTAT TANCAMENT 2014	0,00
CA
N
A
T

87
   85   86   87   88   89