Page 11 - Memòria 2015 - CCFC
P. 11ya
n
lu
ta
Ca
 
de
s 
c
uti
è
ac
m
r
Fa
s 
gi
e
l·l
Co
 
de
l 
el
ns
o
C
5 
’1
ia
òr
m
Me
	
Xifres
Ó
I
AC
T
3. N
E
ES
R
P
Aquest apartat recull el perfil dels farmacèutics col·legiats 

a Catalunya l’any 2015, quan a la distribució per edat i gè- 

nere i la tipologia d’exercici i/o activitat professional.


Així mateix, també conté informació detallada sobre la dis- 
tribució geogràfica de les oficines de farmàcia catalanes.11
   9   10   11   12   13