Page 13 - Memòria 2015 - CCFC
P. 13ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
COL·LEGIATS PER EDAT
ac
m
ar
 F
is
545
797
> 65 anys eg
l·l
Co
588
1.385
De 55 anys a < 65 anys e 
d
ll 
De 45 anys a < 55 anys se
674
1.909
on
C
5 
603
2.236
De 35 anys a < 45 anys ’1
ia
òr
435
1.600
De 25 anys a < 35 anys
m
Me
	
S
Homes
Dones
0	500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
RE
F
XIA continuació, s’exposa l’adscripció dels farmacèutics col·legiats 

a les diverses vocalies de cada Col·legi; per a la denominació de 
cada vocalia, s’ha utilitzat la terminologia emprada en els res- 

pectius Estatus. Cal destacar que un mateix col·legiat pot estar 
adscrit a més d’una vocalia, per això el nombre resultant és di- 

ferent al nombre total de col·legiats.COL·LEGI DE BARCELONA
Vocalies Col·legi de Barcelona
Nombre d’adscripcionsAlimentació i Nutrició
436
Anàlisi	199

Atenció Primària
43

Dermofarmàcia i Productes Sanitaris	204
Distribució
108

Hospitals	293

Indústria
467
Investigació i Docència	49

Oficina de Farmàcia
5.324

Ortopèdia	656
Plantes Medicinals i Homeopatia
173

Salut Pública	69

Total
8.021
13
   11   12   13   14   15