Page 20 - Memòria 2015 - CCFC
P. 20ya
un
al
at
C
e 
MOTIUS PELS QUALS LES SOL·LICITUDS ESTAN 3
s d
c
PENDENTS
uti
è
ac
Els motius pels quals les 1.329 sol·licituds en tràmit estan pen- m
dents de resolució per part dels Col·legis són els següents:
ar
 F
is
eg
l·l
Motius pels quals les sol·licituds estan pendents de COFB	COFGi
COFL	COFT	Total Co
resolució per part del COF (fins a 31/12/2015)
e 
d
ll 
se
1.	En tràmit per la pròpia gestió de la sol·licitud.
377	9
20	165	571
on
C
5 
2.	Paralitzades a causa d’un recurs d’alçada ’1
d’una petició de nova obertura anterior.	43	0	0	23	66
ia
òr
m
3.	Paralitzades a l’espera de la resolució per part Me
	
del Departament de Salut, per abstenció del COF
32	0
0	0	32
S
RE
F
4.	Paralitzades per peticions anteriors al canvi de XI
delimitació de l’ABS	230	0	0	21	251


5.	Paralitzades per recurs contra trasllat de data 
anterior 00000


6.	Resolució del Departament de Salut de paralització 
de la tramitació fins sentència del TSJC	0	0	0	0	0


TOTAL
682	9	20	209	920


DISTRIBUCIÓ SOL·LICITUDS PENDENTS DE RESOLUCIÓ 

PELS COF SEGONS MOTIUS (fins a 31/12/2015)

COFB 1 


COFGi 2 


COFL 
3 


COFT
4 


5 60 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000
20
   18   19   20   21   22