Page 22 - Memòria 2015 - CCFC
P. 22ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
4
SOL·LICITUDS RESOLTES PELS COL·LEGIS I PENDENTS è
DE RESOLUCIÓ PER PART DEL DEPARTAMENT DE ac
m
SALUT
ar
 F
is
Hi ha un considerable nombre de sol·licituds que, un cop re- eg
l·l
soltes pel Col·legi corresponent, són recorregudes. Fins a 31 Co
de desembre de 2015, hi havia 292 sol·licituds resoltes pels e 
Col·legis però que estaven pendents de resolució per part del d
ll 
Departament de Salut.
se
on
C
5 
SOL·LICITUDS RESOLTES PELS COF I PENDENTS DE ’1
ia
RESOLUCIÓ PER PART DEL DEPARTAMENT DE SALUT òr
(fins a 31/12/2013)
m
Me
	
S
RE
F
6o%
COFB	178 XI


COFGi	
22%
65 


6%
COFL	18 


11%
COFT	310 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


A més d’aquestes 292, hi ha 142 sol·licituds pendents de re- 

solució pel Departament de Salut per abstenció del Col·legi de 
Barcelona, en aplicació de l’article 28 de la Llei 30/1992, de rè- 

gim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu.

22
   20   21   22   23   24