Page 23 - Memòria 2015 - CCFC
P. 23ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
SOL·LICITUDS RESOLTES PELS COL·LEGIS
5
è
ac
m
Durant tot l’any 2015, els Col·legis han resolt 401 sol·licituds. La ar
següent taula mostra el detall de les resolucions.
 F
is
eg
l·l
Nombre de sol·licituds resoltes per part dels COF, COFT	Total
COFB	COFGi	COFL
Co
segons les opcions: (de l’1/01/2015 al 31/12/2015)
e 
d
ll 
se
1.	Autorització d’una obertura d’una nova oficina on
de farmàcia
21	40
18	0	1
C
5 
’1
2.	Denegació d’una obertura d’una nova oficina ia
òr
de farmàcia	189	8	68	0	265
m
Me
	
3.	Abstenció d’una obertura d’una nova oficina S
de farmàcia
0	59
59	0	0
RE
F
XI
4.	Resoltes (només per a trasllats i modificació de 

local amb canvi d’accés)	22	10	5	0	37


21	401
TOTAL
288	18	74

SOL·LICITUDS ARXIVADES PELS COL·LEGIS
6


En tot l’any, els Col·legis han arxivat 253 sol·licituds. En el cas 

de Barcelona, la major part d’aquestes sol·licituds s’han arxivat 
perquè l’interessat ha obert una nova oficina de farmàcia a la 

mateixa ABS o municipi; en canvi en el cas de Girona i Lleida 
el motiu és per manca de dades i/o incompliment de la Llei de 

Taxes. La següent taula mostra el detall de les sol·licituds arxi- 
vades.
Nombre de sol·licituds arxivades pels COF, COFB	COFGi
COFL	COFT	Total
segons les opcions: (de l’1/01/2015 al 31/12/2015)


1.	Per manca de dades i/o per incompliment 

de la Llei de Taxes	44	16	37	0	97


2.	Per renúncia del sol·licitant
8	0
0	0	8


3. Per què l’interessat ha obert una nova oficina 
de farmàcia a la mateixa ABS o municipi	148	0	3	0	148


TOTAL
200	16
37	0	25323
   21   22   23   24   25