Page 25 - Memòria 2015 - CCFC
P. 25ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
 F
is
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
5 
’1
ia
òr
m
Me
	
Ó
CI
TA
4.1. Desenvolupament N
GRUP DE TREBALL INTERN DE LA CARTERA DE SERVEIS
E
ES
Projectes
R
Des de l’octubre del 2012, el Consell té constituït el grup de P
Professionals
RE
treball intern de la cartera de serveis, que té com a finalitat pla- I 
nificar, dissenyar, desenvolupar, fer el seguiment i informar dels Ó 
diversos serveis professionals, campanyes o iniciatives que es SI
ES
duen a terme en l’àmbit de la farmàcia comunitària.
F
O
PR
Durant l’any 2015, aquest grup de treball intern ha tractat sobre 
el següents projectes:


Prova pilot del Projecte d’atenció farmacèutica al pa- 

cient crònic (PCAF). (veure punt 4.3 d’aquesta Memòria).


Xarxa de farmàcies sentinelles. (veure punt 4.2 d’aquesta 
Memòria).


Guies d’actuació farmacèutica davant de consultes de 

símptomes de baixa i molt baixa complexitat: la voluntat 
és ampliar la col·lecció de guies d’actuació iniciades l’any 

anterior amb la dedicada al mal de gola. S’ha plantejat 
que, per tal d’agilitzar la producció, les elaborin els grups 

de treball que tenen els Col·legis i que el Consell faci la 
tasca de consensuar-les amb les societats mèdiques i es- 

pecialitzades. Així mateix, s’apunta la conveniència que al- 
hora d’escollir la temàtica es valori la utilitat i la seva vincu- 

lació a projectes de treball reals i de camps que es tinguin 
en marxa.25
   23   24   25   26   27