Page 27 - Memòria 2015 - CCFC
P. 27ya
un
al
at
C
e 
s d
Així mateix, a la tarda del dijous 26 de novembre es van organit- c
zar uns grups de treball reduïts, en els quals enguany només es uti
è
podria participar per invitació personal i intransferible, per treba- ac
llar sobre el futur Pla de Salut 2016-2020. El senyor Rafel Guayta m
ar
va ser la persona representant del Consell que el Departament  F
de Salut va convidar a participar en el grup de treball sobre salut is
comunitària coordinat per la senyora Carmen Cabezas i el sen- eg
l·l
yor Andreu Segura.
Co
e 
d
Cal recordar que el Pla de Salut 2016-2020 es va començar a ll 
elaborar el novembre del 2014, en el marc de la IV Jornada del se
on
Pla de Salut, i es va presentar un primer document el juliol del C
2015. En aquest document es defineixen 11 línies de treball i 43 5 
’1
projectes i s’estructura en tres eixos: la salut, les polítiques i els ia
instruments. Pel que fa a la farmàcia comunitària, aquesta es òr
m
localitza de manera clara en la línia estratègica que cerca una Me
atenció sanitària accessible, resolutiva i integrada, a més de les 	
Ó
línies on ja apareixia en el Pla de Salut 2011-2015. La cartera de CI
serveis professionals de la farmàcia comunitària, continua es- TA
N
sent de les activitats prioritàries pel 2016, amb èmfasi especial E
en la dispensació i el seguiment farmacoterapèutic.
ES
R
P
En aquesta V Jornada, el Consell va presentar dos pòsters per RE
I 
a aquesta Jornada: a) La missatgeria de ReC@t com a eina de Ó 
comunicació entre metges i farmacèutics en l’estudi PCAF i b) SI
ES
Efectivitat i seguretat d’un Programa d’Atenció farmacèutica en F
persones amb patologia crònica de llarga evolució i gestió clíni- O
PR
ca difícil. Estudi PCAF. Primers resultats.

CONSELL DE LES PROFESSIONS SANITÀRIES DE 
CATALUNYA


El mes de febrer es va fer la constitució formal del Consell 

de les professions Sanitàries de Catalunya, creat per l’Ordre 
SLT/363/2014, de 10 de desembre, que coordina l’Agència de 

Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS).

D’aquest Consell han tingut lloc dues reunions en les quals s’ha 

abordat el document preliminar per a una nova edició del llibre 
blanc de les professions sanitàries i la construcció del regis- 

tre dels professionals sanitaris de Catalunya, amb l’objectiu de 
planificar els recursos sanitaris i la determinació de les neces- 

sitats futures. Per a la creació d’aquest registre, es va demanar 
que els Col·legis Professionals aportessin les dades dels seus 

col·legiats, segons el format especificat per l’AQUAS.27
   25   26   27   28   29