Page 28 - Memòria 2015 - CCFC
P. 28ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
 F
is
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
5 
’1
ia
òr
m
Me
	
Assistents a la reunió constitutiva del Consell Català de les Professions Ó
Sanitàries.
CI
TA
N
E
ES
R
VENDA DE MEDICAMENTS PER INTERNET
P
RE
I 
La Comissió Europea ha dissenyat un logotip comú, recog- Ó 
noscible a tota la Unió Europea, perquè els usuaris puguin SI
ES
reconèixer els llocs web de les farmàcies que venen medica- F
ments no subjectes a prescripció mèdica a través d’Internet O
PR
de manera legal i que permeti identificar l’estat membre en 
el qual hi ha establerta la persona que ofereix medicaments 

per venda a distància al públic.


En aquest sentit, tota farmàcia que realitzi la venda per inter- 
net d’una manera legal haurà d’exhibir clarament el logotip 

comú a cada una de les pàgines del lloc web relacionat amb 
l’oferta al públic de medicaments per a venda a distància. 

Per tant, el logotip suposa una garantia de confiança per 
als usuaris dels llocs web de les farmàcies que venen per 

internet.
28
   26   27   28   29   30