Page 3 - Memòria 2015 - CCFC
P. 3ya
un
al
at
C
0. Índex
e 
s d
c
uti
pàgina
è
ac
m
1.	AQUEST ANY... 04_ ar
2.	EL CONSELL
07_  F
is
2.1. Finalitats
08_ eg
l·l
2.2. Òrgans de Govern 09_ Co
e 
3. XIFRES
11_ d
ll 
3.1. Col·legiats a Catalunya 12_ se
on
3.2. Activitat professional a l’Oficina de Farmàcia 15_ C
5 
3.3. Activitat professional a la Farmàcia Hospitalària 16_ ’1
ia
3.4. Altres activitats professionals farmacèutiques 17_ òr
m
3.5. Activitat relacionada amb autoritzacions en matèria d’oficina de farmàcia
18_ Me
	
4.	PROFESSIÓ I REPRESENTACIÓ 24_ X
4.1. Desenvolupament Projectes Professionals
25_ DE
N
Grup de treball intern de la cartera de serveis 25_ Í

4.2. Relacions amb el Departament de Salut 26_ 

4.3. Relacions amb el CatSalut
32_ 

Concertació
32_ 

Retard de pagament factura prestació farmacèutica 38_ 

4.4. Altres activitats
41_ 

4.5. Participació institucional 45_ 

4.6. Normativa legal
49_ 

Normativa en tràmit d’audiència pública 49_ 
Informes de l’assessoria jurídica 51_ 

Participació en activitats legislatives i seguiment d’aspectes jurídics
52_ 

4.7. Reconeixement 54_ 

5. TECNOLOGIA
56_ 

5.1. Sistema d’Informació Farmacèutica de Recepta Electrònica (SIFARE) 56_ 

5.2. Xarxa de Comunicacions Farmacèutica de Catalunya (XCCFC) 60_ 

5.3. Centre de Gestió d’Operacions (CGO) 62_ 

5.4. Serveis de Telefonia fixa, mòbil, dades, i Serveis de Valor Afegit, per les
62_

Oficines de Farmàcia de Catalunya (TicFarma) 

5.5. Portal de Serveis 63_ 
5.6. L’Oficina de Farmàcia lliure de papers 64_ 

5.7. Facturació Electrònica a càrrec del CatSalut 65_ 

5.8. Business Intelligence 65 _ 

5.9. Gestió tecnològica de les infraestructures de SIFARE i SIFADATA 66_ 

5.10. Base de Dades de Contingència de la Recepta Electrònica 67_ 

5.11. Sistemes d’Informació interns
68_ 

6. RESPONSABILITAT 69_ 

7. COMUNICACIÓ 72_ 

8.	TANCAMENT 2015 76_ 

9. AUDITORIA
84_


03
   1   2   3   4   5