Page 31 - Memòria 2015 - CCFC
P. 31ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
 F
is
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
5 
’1
ia
òr
m
Me
	
Ó
CI
TA
N
E
ES
R
P
RE
I 
Ó 
SI
ES
F
O
PR

PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ DE LA MALALTIA


El paper de les oficines de farmàcia a Catalunya, com a esta- 
bliments sanitaris, que contribueixen a proporcionar informació 

i educació sanitària a la població, està àmpliament reconegut i 
recollit en diferents documents, com ara el Llibre blanc per a la 

integració de les activitat preventives a les oficines de farmàcia, 
publicat l’any 1997.


En aquest sentit, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalun- 
ya, en el seu rol de coordinador dels quatre Col·legis, ha vehiculat 

la difusió de diverses campanyes informatives per a la promoció 
de la salut i la prevenció de la malaltia. Com podeu observar, algu- 

nes d’aquestes iniciatives tenen una continuïtat periòdica.


Tot seguit, es relacionen algunes d’aquestes campanyes que han 
tingut lloc durant l’any 2015:31
   29   30   31   32   33