Page 33 - Memòria 2015 - CCFC
P. 33ya
un
al
at
C
e 
Respecte l’any anterior el nombre de receptes totals ha aug- s d
c
mentat un 0,87%.
uti
è
ac
El preu de facturació de totes aquestes receptes ha estat de m
1.611.574.421,26 € mentre que l’import del copagament satisfet ar
 F
pels usuaris ha estat de 150.471.153 €, representant un 9,35% is
del preu de facturació.
eg
l·l
Co
Així, el preu de facturació mitjà per cada producte inclòs en la e 
d
prestació farmacèutica ha estat de 11,88 €.
ll 
se
on
L’import a abonar pel CatSalut per a la prestació farmacèutica, C
ja tenint en compte les deduccions aplicades (RDL 8/2010 i DR 5 
’1
823/2008) i altres acords especificats en el Concert, ha estat de ia
1.367.690.653 €, un 0,88% més que l’any anterior.
òr
m
Me
Pel que fa a l’Apartat 3 sobre formulació magistral, preparats 	
oficinals, extractes hiposensibilitzants individualitzats, vacunes Ó
CI
bacterianes i autovacunes, a partir de l’1 de gener de 2015 va TA
entrar en vigor la incorporació de 14 nous principis actius pro- N
E
posats l’any anterior per la Comissió Tècnica Assessora de Fór- ES
mules Magistrals (CTAFM) que preveu el Concert. També a partir R
P
del gener el Consell va posar en marxa l’aplicatiu per tarifar les RE
fórmules magistrals.
I 
Ó 
SI
Aquest any, s’ha començat a revisar les fórmules magistrals sus- ES
F
ceptibles de ser introduïdes al sistema de recepta electrònica. O
Per altra banda, el CatSalut va acceptar que s’apliqui l’aportació PR

reduïda a fórmules magistrals elaborades amb principis actius 
que quan s’elaboren industrialment tenen aquesta considera- 

ció, tot i que va quedar pendent que el CatSalut programés les 
adaptacions a fer per poder aplicar aquests tipus d’aportació.


Com a resultat de les negociacions mantingudes amb el CatSa- 

lut arran de la situació d’impagament a mitjans de l’any 2014, 
es va revisar l’Annex d’AIU i l’Annex de facturació electrònica 

i programes d’ús racional del medicament. La signatura de la 
modificació d’aquests annexos es va fer efectiva el 18 de març 

de 2015. Pel que fa a l’Annex AIU, la modificació introduïda 
fa referència a que si es produeix un retard en el pagament, 

el Consell pugui utilitzar l’import resultant d’aplicar l’esglaonat 
d’aportacions a compensar els perjudicis econòmics que 

aquest endarreriment pugui causar als titulars de les oficines de 
farmàcia, amb efectes des de la facturació del mes d’abril de 

2014, i que, en aquest cas, no es pugui interposar una reclama- 
ció dels interessos de demora si l’endarreriment es troba dins el 

termini que marca la Llei 3/2004, de 29 de desembre; Pel que 
fa a l’Annex de facturació electrònica i programes d’ús racional 

del medicament, aquest queda resolt i sense efecte a partir de la 
factura del mes de novembre de 2014. Els recursos econòmics 
provinents d’aquest annex que no s’han invertit en cap activitat 

es destinaran a les finalitats pactades per ambdues parts.
33
   31   32   33   34   35